ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна

22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна

03.02.2021 г. – междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

 НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

04.02.2021 г. – I - XII клас

 КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)

30.06.2021 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)

 НЕУЧЕБНИ ДНИ

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Организация на учебното време за учебната 2020/2021 година

От 15.09.2020 г. до 29.01.2020 г. –  ПЪРВА СМЯНА

От 04.02.2021 г. до 30.06.2021 г. – ВТОРА СМЯНА


Считано от 31.05.2021 година учениците от VIII, IX, X  и XI клас ще се обучават присъствено.

1.      Присъствените учебни занятия ще се провеждат втора смяна при следната организация на учебния ден:

VIII клас

Пореден час

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1

13:50

14:25

14:25 – 14:35

2

14:35

15:10

15:10 – 15:15

3

15:15

15:50

15:50 – 16:15

4

16:15

16:50

16:50 – 17:00

5

17:00

17:35

17:35 – 17:45

6

17:45

18:20

18:20 – 18:25

7

18:25

19:00

 

 

IX, X и XI клас

Пореден час

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1

14:00

14:35

14:35 – 14:45

2

14:45

15:20

15:20 – 15:45

3

15:45

16:20

16:20 – 16:30

4

16:30

17:05

17:05 – 17:15

5

17:15

17:50

17:50 – 18:00

6

18:00

18:35

18:35 – 18:40

7

18:40

19:15

 

 

2.      При влизане в сградата на училището учениците от VIII и IХ клас използват входа от ул. „Оборище“ /централен вход/, а учениците от X и XI клас – вход от ул. „Хаджи Димитър“.

3.      Обучението се провежда по утвърденото седмично разписание за II учебен срок за учебната 2020/2021 година.

4.      Факултативните учебни часове и часовете по спортни дейности се провеждат съгласно утвърдени графици, които са публикувани на сайта на училището и са отразени в електронния дневник на съответната паралелка.

5.      При провеждане на присъствено обучение:

-            Да се спазват стриктно „Насоките за работа на системата в условия на COVID – 19“, разработени от МОН и „Правилата за работа на Трета  ПМГ "Акад. Методий Попов" в условията на  COVID – 19“ /публикувани на сайта на училището/.

-            Носенето на предпазна маска е задължително за всички присъстващи на територията на гимназията. Не се допуска ползването на шалове, кърпи, шлемове и други предпазни средства.

-            Стриктно да се спазва Алгоритъма за дезинфекция, Инструкцията за правилна хигиена на ръцете и Инструкцията за правилно носене на защитна маска за лице, утвърдени със заповед №РД-07-515/28.01.2021 г. на директора на училището.

-             Стриктно да се спазва пропускателния режим.

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg