ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА III ПМГ “АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

  

Раздел VIII. Преместване на ученици

 

Чл. 77. (1) Ученик може да се премества в друга паралелка на гимназията или от друго училище.

(2) Преместването на ученик не води до промяна на формата на обучение.

(3) Ученик може да се преместват при наличие на свободни места в паралелката, в която иска да постъпи.

(4) За свободни места се считат местата до утвърдения държавен план-прием, които включват:

1. незаетите места;

2. освободените през учебната година места.

(5) Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

(6) Учениците може да се преместват, както следва:

1. от VIII до Х клас включително - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;

2. в XI клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви;

3. в XII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви;

(7) Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас, като при преместването си не могат да сменят профила и задължителните профилиращи предмети, които са изучавали.

(8) Преместване на ученик от друго училище се определя с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование. Спазва се следната процедура:

1. Подаване на писмено заявление /по образец/ от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на Трета ПМГ „Академик Методий Попов“ - Варна;

2. Директорът до три работни дни:

потвърждава пред родителя възможността за записването на ученика и открива процедура по преместване. Потвърждаването се извършва чрез телефонен разговор /в случай че, заявлението е подадено на място в деловодството/ или чрез e-mail /в случай че, заявлението е подадено по електронната поща/. Променя се информацията в сайта на училището; 

уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, и му предоставя копие на заявлението по т. 1;

3. При необходимост от получаване на разрешение по чл. 106, ал. 3, чл. 107, ал. 3 и чл. 107а, ал. 4 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование тридневният срок започва да тече от датата на получаване на разрешението.

4.  До пет работни дни от получаване на информацията по т. 2 директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на Трета ПМГ заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.

5. Директорът на гимназията до три работни дни от получаване на удостоверението по т. 4 определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика.

6.  Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план на Трета ПМГ и училището, в което се е обучавал ученикът и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

7. В срока по т. 5 директорът на Трета ПМГ информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

(9) Преместване на ученик в друга паралелка на гимназията се извършва при спазване на следните условия и ред:

1. подаване на писмено заявление от родител/ настойник и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на училището;

2. в заявлението следва да се посочат конкретни мотиви, налагащи това преместване и в случай, че е възможно да бъдат приложени съответни документи, доказващи обстоятелствата за премeстването.

3. в срок от 3 работни дни директорът определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика относно различията в учебния план в паралелката и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

4. в случай на отказ ученикът да бъде премeстен, директорът писмено уведомява  родителя/настойника за причините.

 

Обратно

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg