Седмична програма XI клас за II срок на 2020/2021 г.

 

ХI а клас

ХI б клас

ХI в клас

ХI г клас

ХI д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Български език и литература

Немски език - ООП

Химия и ООС  - избираем модул

Английски език - ООП

Химия и ООС модул  2

2

Български език и литература

Немски език - ООП

Химия и ООС  - избираем модул

Английски език - ООП

Химия и ООС модул  2

3

Английски език - ООП

Английски език

Математика

География и икономика избираем модул

Български език и литература

4

Английски език - ООП

Математика

Биология и ЗО избираем модул

География и икономика избираем модул

Български език и литература

5

Химия и ООС модул  2

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО избираем модул

Български език и литература

Математика

6

Математика

Биология и ЗО избираем модул

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Немски език

7

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО избираем модул

----

----

Немски език

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС  - избираем модул

Български език и литература (ИУЧ)

Информационни технол. модул 2

Английски език избираем модул

2

Английски език избираем модул

Химия и ООС  - избираем модул

Френски език избираем модул

Информационни технол. модул 2

Български език и литература (ИУЧ)

3

Руски език/Немски език

Английски език

Английски език

Български език и литература (ИУЧ)

Биология и ЗО модул  2

4

Химия и ООС модул  2

Биология и ЗО избираем модул

Математика

Английски език избираем модул

Биология и ЗО модул  2

5

Биология и ЗО избираем модул

Български език и литература (ИУЧ)

Гражданско образование

Руски език/Немски език

Математика

6

Български език и литература (ИУЧ)

Гражданско образование

Биология и ЗО избираем модул

Математика

Химия и ООС  - избираем модул

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

----

Биология и ЗО модул  2

Химия и ООС модул  2

Информационни технол. модул 2

Гражданско образование

2

Гражданско образование

Биология и ЗО модул  2

Химия и ООС модул  2

Информационни технол. модул 2

Биология и ЗО избираем модул

3

Химия и ООС модул  2

Математика

Биология и ЗО модул  2

География и икономика модул  3

Английски език - ООП

4

Математика

Химия и ООС модул  2

Биология и ЗО модул  2

География и икономика модул  3

Английски език - ООП

5

Математика (ИУЧ)

Химия и ООС модул  2

Френски език ООП

Гражданско образование

Физическо възпитание и спорт

6

Биология и ЗО модул  2

Немски език - модул  1

Френски език ООП

Английски език модул  3

Химия и ООС модул  2

7

Биология и ЗО модул  2

Немски език - модул  2

----

Английски език модул  4

Химия и ООС модул  2

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Биология и ЗО модул  2

----

Математика (ИУЧ)

География и икономика модул  4

Английски език модул  1

2

Биология и ЗО модул  2

Математика (ИУЧ)

Физическо възпитание и спорт

География и икономика модул  4

Английски език модул  2

3

Химия и ООС модул  2

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО модул  2

Български език и литература

Биология и ЗО избираем модул

4

Английски език модул  1

Немски език избираем модул

Биология и ЗО модул  2

Математика (ИУЧ)

Български език и литература

5

Английски език модул  2

Биология и ЗО модул  2

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Математика (ИУЧ)

6

Български език и литература

Биология и ЗО модул  2

Френски език модул  1

Английски език модул  1

Физическо възпитание и спорт

7

----

Български език и литература

Френски език модул  2

Английски език модул  2

----

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Биология и ЗО избираем модул

----

Химия и ООС модул  2

Физическо възпитание и спорт

----

2

Биология и ЗО избираем модул

Български език и литература

Химия и ООС модул  2

Руски език/Немски език

Английски език модул  3

3

Руски език/Немски език

Български език и литература

Френски език  - модул  3

Информационни технол. избираем модул

Английски език модул  4

4

Английски език модул  3

Химия и ООС модул  2

Френски език модул  4

Информационни технол. избираем модул

Химия и ООС  - избираем модул

5

Английски език модул  4

Химия и ООС модул  2

Български език и литература

Математика

Химия и ООС  - избираем модул

6

Химия и ООС  - избираем модул

Немски език модул  3

Български език и литература

География и икономика избираем модул

Биология и ЗО модул  2

7

Химия и ООС  - избираем модул

Немски език модул  4

Английски език

----

Биология и ЗО модул  2

 

 

Забележка:

Модулите са:

 
по чужд език Модул 1 Устно общуване.
  Модул 2 Писмено общуване.
  Модул 3 Езикът чрез литературата.
  Модул 4 Култура и междукултурно общуване.
  Избираем модул  Официална кореспонденция.
по БЗО Модул 2 Многоклетъчна организация на биологичните системи.
 

Избираем модул  Здравно образование.

по ХООС Модул 2 Химия на неорганичните вещества.
  Избираем модул  Химията качествена и количествена наука.
по география и икономика Модул 3 Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие.
  Модул 4 Европа, Азия и България.
  Избираем модул География на България
по информационни технологии Модул 2 Мултимедия.
  Избираем модул Обработка на данни и файлове.

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg