Програма за повишаване качеството на образователния процес

Училищен план за повишаване и насърчаване на грамотността през учебната 2023/2024 година

Програма по гражданско и здравно образование за часовете водени от учители - неспециалисти по мярка "Без свободен час"

План-програма за взаимодействието между училищната общност и родителите за учебната 2023/2024 година

Процедура за разпределение на дейностите по закрила на детето в училище

Процедури за разпределение на дейностите по механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg