Проекти

 

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“ участва в реализирането на дейностите по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

 

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 

Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение.

 

Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия.

 

Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи.

 

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 

Специфичните цели са:

§  Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

§  Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

§  Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

 

 

През учебната 2019/2020 година Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов” работи по изпълнение дейностите по проект Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване.

С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

В гимназията са сформирани два клуба по интереси по ключови дигитални умения с ръководители инж. Лилия Стоянова и г-жа Наталия Бодурова. В рамките на 70 часа, 27 ученика работят за подобряване на дигиталната си компетентност.

 
Във връзка с официалното откриване на българското председателство на Съвета на  ЕС  на 11 януари 2018 г. младшите посланици на Европейския парламент в III Природоматематическа гимназия „Акад. М. Попов” - Варна под ръководството  на Юлия Кавръкова, старши посланик, изготвиха информационни брошури,  с които запознаваха съучениците си с четирите основни области: бъдещето на Европа и младите хора, Западните Балкани, сигурността и стабилността и цифровата икономика;  
приоритетите на председателството,  подчинени на неговия девиз: „Съединението прави силата“, стремежът към единство сред държавите членки и институциите на ЕС, за да се предоставят конкретни решения за изграждането на по-силна, по-сигурна и солидарна Европа, както и  със задачите на председателството.

Галерия

 

Проектът „Всички заедно за...” , реализиран от клуб „Превенции” и приятели приключи. Той бе част от голямата инициатива „Посланици на доброто”на „Карин дом”, финансирана от фондация „Америка за България”. Учениците от гимназията бяха инициатори на разнообразни и интересни дейности - твориха (книга посветена на приятелите от Карин дом) , забавляваха се, работиха по естетизирането на дворното пространство на „Карин дом”. Заслужено получиха награда – плакет за своят доброволчески труд. Повече за дейностите можете да видите в нашата галерия.

Отчет по проект "Всички заедно за..."

 

През учебната 2016/2017 година ТРЕТА ПМГ „АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ” - ВАРНА работи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Бенифициент на проекта е Министерството на образованието и науката.

Информация за проекта

 

Доброволчески проект “Всички заедно за...”

клуб „Превенции” и приятели

Стартира доброволческа младежка идея „Всички заедно за...”, подкрепена от „Карин дом” и фондация „Америка за България”.

Посланиците на доброто в III ПМГ, организираха информационна кампания с цел да научат техните съученици повече за децата с увреждания.

Международният ден на доброволеца отбелязахме с благотворителен базар. Средствата от него използвахме за закупуване на коледни изненади за децата на „Карин дом”, които посетихме на 12.12.2016 г.

Посрещнахме дядо Коледа на 16.12.2016 г. като се включихме в пиеската и изпитахме удоволствието да сме заедно на една сцeна с децата от „Карин дом”.

Предстоят ни много весели, творчески съвместни дейности до месец май 2017 г.

Галерия

 

 

Клуб „Превенции” на ІІІ ПМГ се включи в проект „Ранни срещи с правото”. Основната цел е превенция на зависимости към психоактивни вещества и повишаване на правната грамотност на учениците. Проведен бе симулиран съдебен процес във Варненски окръжен съд. Нашите ученици заеха местата на съдебните заседатели, прокурор, адвокат и експерти. Под вещото ръководство на съдия  Росица Тончева те  повишиха информираността си за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.

Галерия

 

Други проекти

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg