УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

профил „Природни науки“, VIII а клас

Учебна година: 2017/2018

 

Профилиращи учебни предмети:

Биология и здравно образование, Химия и ООС,

Английски език, Български език и литература

 

Образователна степен- средна

I Гимназиален етап

VIII а клас

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

4

144

I чужд език – Английски език

18

648

Математика

3

108

Информатика

2

72

Информационни технологии

1

36

Философия

1

36

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

32

1152

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

--

--

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

1. Биология и здравно образование

2

72

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

34

1224

Назад

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg