ДЪРЖАВЕН ПЛАН-Прием за учебната 2021/2022 година

 


Уважаеми родители,

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лева за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022 година.

За целта е необходимо семействата да подадат заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), към което да приложат удостоверение от съответното училище, в което е записано детето.

Срокът за подаване на заявление-декларацията към ДСП е 15.10.2021 г.


Приемът в Трета ПМГ „Академик Методий Попов“ се осъществява след завършено основно образование, съгласно Глава IV от Наредба № 10 от 01 Септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование / VII клас / в Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“

и времето, през което училищните комисии ще извършват дейността си

 

Дейност

срок

място

1

Записване на приетите ученици на първи етап или приемане на заявления за участие във втори етап на класиране

от 14.07.2021 г.

до 16.07.2021 г.

лаборатория по физика,

Трета ПМГ

2

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

от 21.07.2021 г.

до 22.07.2021 г.

лаборатория по физика,

Трета ПМГ

3

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30.07.2021 г.

лаборатория по физика,

Трета ПМГ

4

Обявяване на незаетите места след трето класиране

02.08.2021 г.

http://pmg3-varna.org,

сградата на Трета ПМГ

5

Подаване на документи за участие в класиране след ІІІ етап

3.08.2021 г.

от 9,00 ч. до 11,00 ч.

деловодството на Трета ПМГ

6

Обявяване на приетите ученици след ІІІ етап

03.08.2021 г.

до 12,30 ч.

деловодството на Трета ПМГ

7

Записване на приетите ученици след ІІІ етап

03.08.2021 г.

 до 15,00 ч.

деловодството на Трета ПМГ

8

Обявяване на записалите се ученици след III етап и броя на незаетите места

03.08.2021 г..

след 15,00 ч.

деловодството на Трета ПМГ

 

Процедурата се повтаря до попълване на свободните места

до 10.09.2021 г.

 

 

В случай на освобождаване на нови места се прилага същата процедура, като всяко място се обявява в деня на освобождаване

до 10.09.2021 г.

 

 

Работно време на комисиите:

от 9.00 ч. до 13.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч.

 

Необходими документи за записване: oригинал на свидетелство за основно образование

Заповед № РД-07-1186/30.07.2021 г. на Директора на Трета ПМГ "Акад. М. Попов" за определяне на комисия по приемане на ученици в VIII клас след трети етап на класиране за учебната 2021/2022 година.

Заповед № РД-07-1089/22.06.2021 г. на Директора на Трета ПМГ "Акад. М. Попов" за определяне на комисия по приемане на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 година.

Заповед № РД-09-2121/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2021-2022 г., съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование.

Вид дейност

 срок

1.

Провеждане на НВО по

 

 

- български език и литература

16 юни 2021 г.

 

- математика

18 юни 2021 г.

2.

Обявяване на резултатите от НВО

 до 25 юни 2021 г.

3.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2006 г. 

05 - 07 юли 2021 г.

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

 до 13 юли 2021 г.  

5.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  - Трета ПМГ „Акад. М. Попов”

до 16 юли 2021 г.

6.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

 до 20 юли 2021 г.

7.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – Трета ПМГ "Акад. М. Попов "

 до 22 юли 2021 г.

8.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

  23 юли 2021 г.

9.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

 26 – 27 юли 2021 г.

10.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2021 г.

11.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране –Трета  ПМГ "Акад. М. Попов"

 30 юли 2021 г.

12.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до  02 август 2021 г.

13.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – Трета ПМГ "Акад. М. Попов"

 определя се от директора на училището

до 10 септември 2021 г. вкл.

14.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

  до 14 септември 2021 г. вкл.

 

Рамков учебен план за профили "Природни науки" и "Икономическо развитие"

 

Архив прием 2020/2021 г.

Архив прием 2019/2020 г.

Архив прием 2018/2019 г.

Архив прием 2017/2018 г.

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg