ДЪРЖАВЕН ПЛАН-Прием за учебната 2020/2021 година

 

Уважаеми родители,

Записването на ученици, които заедно със семействата си са под карантина, следва да се извърши по електронен път.

Родителите изпращат сканирани или снимани всички необходими документи заедно с декларация (със свободен текст), че веднага след приключване на карантината ще представят лично оригиналните документи.


Приемът в Трета ПМГ „Академик Методий Попов“ се осъществява след завършено основно образование, съгласно Глава IV от Наредба № 10 от 01 Септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Заповед № РД07-1025/19.06.2020 г. на Директора на Трета ПМГ "Акад. М. Попов" за определяне на комисия по приемане на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 година.

Заповед № РД09-920/05.05.2020 г.  на Министъра на образованието и науката за промяна на датите за НВО 7 клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019-2020 г., съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование.

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г.  на Министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020-2021 г., съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование.

Вид дейност

 срок

1.

Провеждане на НВО по

 

 

- български език и литература

15 юни 2020 г.

 

- математика

17 юни 2020 г.

2.

Обявяване на резултатите от НВО

 до 29 юни 2020 г.

3.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2006 г. 

03 - 07 юли 2020 г.

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

 до 13 юли 2020 г.  

5.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  - Трета ПМГ „Акад. М. Попов”

до 16 юли 2020 г.

6.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

 до 20 юли 2020 г.

7.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – Трета ПМГ "Акад. М. Попов "

 до 22 юли 2020 г.

8.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

  23 юли 2020 г.

9.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

 24 – 27 юли 2020 г.

10.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2020 г.

11.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране –Трета  ПМГ "Акад. М. Попов"

 30 юли 2020 г.

12.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до  03 август 2020 г.

13.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – Трета ПМГ "Акад. М. Попов"

 определя се от директора на училището

до 10 септември 2020 г.

14.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

  до 14 септември 2020 г.

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Заповед № РД06-413/30.04.2020 г. на Началника на РУО Варна за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2020/2021година в V клас за профилираните гимназии с профил Математически и в VIII клас за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии от област Варна.

Профил

Паралелки

Ученици

Профилиращи учебни предмети

Интензивно изучаван чужд език

Балообразуване

максимален бал 500

Брой

Природни науки

1

26

Биология и ЗО

Английски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

макс. 200 т.

Химия и ООС

3. Оценка по биология и ЗО /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

Aнглийски език

4. Оценка по химия и ООС /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

Природни науки

1

26

Биология и ЗО

Немски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

макс. 200 т.

Химия и ООС

3. Оценка по биология и ЗО /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

Немски език

4. Оценка по химия и ООС /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

Природни науки

1

26

Биология и ЗО

 

Френски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

макс. 200 т.

Химия и ООС

3. Оценка по биология и ЗО /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

Френски език

4. Оценка по химия и ООС /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

Природни науки

1

26

Химия и ООС

Английски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

макс. 200 т.

Биология и ЗО

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

макс. 200 т.

Английски език

3. Оценка по химия и ООС /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

Информационни технологии

4. Оценка по биология и ЗО /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

Икономическо развитие

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

26

 

 

География и икономика

 

 

Английски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

макс. 200 т.

Английски език

3. Оценка по география и икономика /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

4. Оценка по информационни технологии /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

Забележка: По скала според ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците: Отличен 6 се приравнява на 50 т., Много добър 5 се приравнява на 39 т., Добър 4 се приравнява на 26 т. и Среден 3 - на 15 т.

Рамков учебен план за профили "Природни науки" и "Икономическо развитие"

 

Архив прием 2019/2020 г.

Архив прием 2018/2019 г.

Архив прием 2017/2018 г.

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg