ДЪРЖАВЕН ПЛАН-Прием за учебната 2017/2018 година


Протокол с резултатите след трети етап на класиране в Трета  ПМГ "Акад. Методий Попов" - Варна към 01.09.2017 г. на основание заповед № РД-07-1621/31.08.2017 г. и заповед № РД-07-1622/31.08.2017 г.

Трета ПМГ "Акад. Методий Попов" обявява:

Едно свободно място - профил "Природни науки" - биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда  с интензивно изучаване на немски език /Б-Х-НЕи/ след трети етап на класиране за прием в държавните и общинските училища след завършено основно образование (VII клас) за учебната 2017/2018 г.

Едно свободно място - профил "Природни науки" - химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование с интензивно изучаване на английски език /X-Б-АЕи/ след трети етап на класиране за прием в държавните и общинските училища след завършено основно образование (VII клас) за учебната 2017/2018 г.

График на дейностите по приемане на ученици след трети етап на класиране в Трета ПМГ "Акад. Методий Попов" след завършен VII клас:

Вид дейност

Срок

1

Подаване на документи за участие в класиране след ІІІ етап

01.09.2017 г.

от 9,00 ч. до 11,00 ч.

2

Обявяване на приетите ученици след ІІІ етап

01.09.2017 г.

до 12,30 ч.

3

Записване на приетите ученици след ІІІ етап

01.09.2017 г.

 до 15,00 ч.

4

Обявяване на записалите се ученици след III етап и броя на незаетите места

01.09.2017 г.

след 15,00 ч.

5

В случай на свободни места след 01.09.2017 г. процедурата се повтаря на 04.09.2017 г.

04.09.2017 г.


Протокол с резултатите след трети етап на класиране в Трета  ПМГ "Акад. Методий Попов" - Варна към 29.08.2017 г. на основание заповед № РД-07-1620/28.08.2017 г.

Трета ПМГ "Акад. Методий Попов" обявява:

Едно свободно място - профил "Природни науки" - химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование с интензивно изучаване на английски език /X-Б-АЕи/ след трети етап на класиране за прием в държавните и общинските училища след завършено основно образование (VII клас) за учебната 2017/2018 г.

График на дейностите по приемане на ученици след трети етап на класиране в Трета ПМГ "Акад. Методий Попов" след завършен VII клас:

Вид дейност

Срок

1

Подаване на документи за участие в класиране след ІІІ етап

29.08.2017 г.

от 9,00 ч. до 11,00 ч.

2

Обявяване на приетите ученици след ІІІ етап

29.08.2017 г.

до 12,30 ч.

3

Записване на приетите ученици след ІІІ етап

29.08.2017 г.

 до 15,00 ч.

4

Обявяване на записалите се ученици след III етап и броя на незаетите места

29.08.2017 г.

след 15,00 ч.

5

В случай на свободни места след 29.08.2017 г. процедурата се повтаря ежедневно до попълване на свободните места

до 04.09.2017 г.


   Приемът в III ПМГ се осъществява след завършен 7 клас съгласно Глава IV от Наредба № 10 от 01 Септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година 

График на дейностите по приемането на ученици след завършен седми клас за учебната 2017/2018 год., съгласно Заповед № РД09-1362/14.09.2016г.

Вид дейност

 срок

1.

Провеждане на НВО по

 

 

- български език и литература

 19.05.2017г.

 

- математика

22.05.2017г.

2.

Обявяване на резултатите от НВО

 до 05.06.2017г. вкл.

3.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

 12.06.-13.07.2017г. вкл.

4.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №11от 28.03.2005г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.

 16.06-22.06.2017г. вкл.

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

 до 27.06.2017г. вкл.

6.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  - Трета ПМГ „Акад. М. Попов”

 28.06-30.06.2017г. вкл.

7.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

 до 04.07.2017г. вкл.

8.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – Трета ПМГ "Акад. М. Попов "

 05.07-07.07.2017г. вкл.

9.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

  10.07.2017г.

10.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

 11.07-13.07.2017г. вкл.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – Трета ПМГ "Акад. М. Попов "

 до 17.07.2017г. вкл.

12.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране –Трета  ПМГ "Акад. М. Попов"

 18.07-19.07.2017г. вкл.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

 

 21.07.2017г.

14.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – Трета ПМГ "Акад. М. Попов"

 определя се от директора на училището

до 04.09.2017г. вкл.

15.

Обявяване на резултатите от попълването на местата след трети етап на класиране в Трета ПМГ "Акад. М. Попов" и в РУО - Варна.

до 11.09. 2017 г.

16.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

  до 14.09.2017г. вкл.

Заповед № РД07-1211/04.04.2017 г. на Директора на Трета ПМГ "Акад. М. Попов" за определяне на комисия по приемане на ученици за учебната 2017/2018 година.


 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-Прием за учебната 2017/2018 година

 

Профил Паралелки Ученици Профилиращи учебни предмети Интензивно изучаван чужд език

Балообразуване

максимален бал 500

Брой

Природни науки

1

26

Биология и ЗО

Английски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

макс. 200 т.

Химия и ООС

3. Оценка по биология и ЗО /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

4. Оценка по химия и ООС /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

Природни науки

1

26

Биология и ЗО

Немски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

макс. 200 т.

Химия и ООС

3. Оценка по биология и ЗО /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

4. Оценка по химия и ООС /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

Природни науки

1

26

Биология и ЗО

Френски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

макс. 200 т.

Химия и ООС

3. Оценка по биология и ЗО /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

4. Оценка по химия и ООС /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

Природни науки

1

26

Химия и ООС

Английски език

1. Оценка от НВО по математика /утроена/

макс. 300 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ

макс. 100 т.

Биология и ЗО

3. Оценка по химия и ООС /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

4. Оценка по математика /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

Икономическо развитие

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

26

 

 

География и икономика

Английски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

макс. 200 т.

Английски език

3. Оценка по БЕЛ /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

4. Оценка по география и икономика /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

 

Забележка: По скала според ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците: Отличен 6 се приравнява на 50 т., Много добър 5 се приравнява на 39 т., Добър 4 се приравнява на 26 т. и Среден 3 - на 15 т.

 

Рамков учебен план за профили "Природни науки" и "Икономическо развитие"

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg