УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за профилирано образование с интензивно изучаване на английски език

профил „Иконимическо развитие“, XI г клас - География и икономика и Англисйки език

Учебна година: 2022/2023

Учебни предмети

Втори гимназиален етап

XI г клас

Седмичен брой часове

Годишен брой часове

I

учебен срок

II учебен срок

Общо учебни седмици

Учебни седмици

18

18

36

1

2

3

4

5

Раздел А – задължителни учебни часове

1.

Български език и литература

3

3

108

2.

Английски език

2

2

72

3.

Немски език

2

2

72

4.

Математика

2

2

72

5.

Гражданско образование

1

1

36

6.

Физическо възпитание и спорт

2

2

72

Общо за раздел А

12

12

432

Раздел Б – избираеми учебни часове

Профилирана подготовка

1.

Английски език

5

5

180

 

Модул 1 - Устно общуване

1

1

36

 

Модул 2 - Писмено общуване

1

1

36

 

Модул 3 - Езикът чрез литературата

1

1

36

 

Модул 4 -  Култура и междукултурно общуване

1

1

36

 

Избираем модул - Официална кореспонденция

1

1

36

2.

Информационни технплогии

6

6

216

 

Модул 1 -  Обработка и анализ на данни

4

0

72

 

Модул 2 -  Мултимедия

0

4

72

 

Избираем модул - Обработка на данни и файлове

2

2

72

3.

География и икономика

7

7

252

 

Модул 1 - Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие

2.

0

36

 

Модул 2 - Геополитическа и обществена култура

2.

0

36

 

Модул 3  - Съвременно икономическо развитие

0

2.

36

 

Модул 4 - Европа, Азия и България

0

2.

36

 

Избираем модул – География на България

3

3

108

Разширена подготовка

1.

Български език и литература

1

1

36

2.

Математика

1

1

36

Общ брой часове за раздел Б

20

20

720

Общо за раздел А + раздел Б

32

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Общ брой часове за раздел В

---

---

---

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

32

1152

 

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

1.

Модул за осъществяване на спортни дейности - волейбол

1

1

36

2.

Час на класа

1

1

36

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg