УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за профилирано образование с интензивно изучаване на английски език

профил „Иконимическо развитие“, XII г клас - География и икономика и Англисйки език

Учебна година: 2021/2022

Учебни предмети

Втори гимназиален етап

XII г клас

Седмичен брой часове

Годишен брой часове

I

учебен срок

II учебен срок

Общо учебни седмици

Учебни седмици

18

13

31

1

2

3

4

5

Раздел А – задължителни учебни часове

1.

Български език и литература

3

3

93

2.

Английски език

2

2

62

3.

Немски език/Руски език

2

2

62

4.

Математика

2

2

62

5.

Гражданско онразование

1

1

31

6.

Физическо възпитание и спорт

2

2

62

Общо за раздел А

12

12

372

Раздел Б – избираеми учебни часове

Профилирана подготовка

1.

Английски език

5

5

155

 

Модул 1 – Устно общуване

1

1

31

 

Модул 2 – Писмено общуване

1

1

31

 

Модул 3 – Езикът чрез литературата

1

1

31

 

Модул 4 – Култура и междукултурно общуване

1

1

31

 

Избираем модул  - Работа върху автентични текстове

1

1

31

2.

Информационни технологии

6

6

186

 

Модул 3  - Уеб дизайн

2

2

62

 

Модул 4 – Решаване на проблеми с информационни и комуникационни технологии

2

2

62

 

Избираем модул – Компютърни системи и технологии

2

2

62

3.

География и икономика

7

7

217

 

Модул 5  - България и регионална политика

2

2

62

 

Модул 6 – Географска и икономическа информация

2

2

62

 

Избираем модул  - География на света

3

3

93

Разширена подготовка

1.

Български език и литература

1

1

31

2.

Математика

1

1

31

Общ брой часове за раздел Б

20

20

620

Общо за раздел А + раздел Б

32

32

992

Раздел В – факултативни учебни часове

 

 

---

---

---

---

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

32

992

 

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

1.

Модул за осъществяване на спортни дейности - волейбол

1

1

31

2.

Час на класа

1

1

31

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg