УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за профилирано образование с интензивно изучаване на английски език

профил „Иконимическо развитие“, VIII г клас - География и икономика и Английски език

Учебна година: 2018/2019

 

Образователна степен- средна

I Гимназиален етап

VIII г клас

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

4

144

I чужд език – Английски език

18

648

Математика

3

108

Информатика

2

72

Информационни технологии

1

36 

Философия

1

36

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

32

1152

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

--

--

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

1. География и икономика

2

72

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

34

1224

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg