У Ч Е Б Е Н   П Л А Н 

 профил "Природоматематически"

за Випуск 2016/2021 г.

Профилиращи предмети:

Биология и ЗО, Английски език, Химия и ООС, Български език и литература

 

Класове

VIII

IX

X

XI

XII

Общо

VIII-XII

ЗП/

ПП

ЗИП

ЗП/

ПП

ЗИП

ЗП/

ПП

ЗИП

ЗП/

ПП

ЗИП

Учебни седмици

36

36

 

36

 

36

 

31

 

 

Задължителна и профилирана подготовка

Български език и литература

Български език и литература

144

162

 

144

 

144

 

124

 

718

 

 

3+1,5

 

3+1

 

3+1

 

3+1

 

 

Чужди езици

I чужд език

648

144

 

144

 

144

 

155

 

1235

 

 

4

 

4

 

4

 

4+1

 

 

II чужд език

 

72

 

72

 

72

 

62

 

278

 

 

2

 

2

 

2

 

2

 

 

Математикa, информатика  и информационни технологии

Математика

108

108

72

108

 

72

 

62

 

530

 

 

3

2

3

 

2

 

2

 

 

Информатика

 

36

 

36

 

 

 

 

 

72

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Информационни технологии

36

36

 

36

 

 

36

 

31

175

 

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

Обществени науки и гражданско образование

История и цивилизация

 

54

 

72

 

72

 

62

 

260

 

 

1,5

 

2

 

2

 

2

 

 

География и икономика

 

54

 

54

 

54

 

31

 

193

 

 

1,5

 

1,5

 

1,5

 

1

 

 

Психология и логика

 

54

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Етика и право

 

 

 

54

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

Философия

 

 

 

 

 

54

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

Свят и личност

 

 

 

 

 

 

 

62

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Природни науки и екология

Биология и здравно образование

 

72

36

180

 

216

 

186

 

690

 

 

2

1

2+3

 

2+4

 

0+6

 

 

Физика и астрономия

 

54

 

72

 

72

 

31

 

229

 

 

1,5

 

2

 

2

 

1

 

 

Химия и опазване на околната среда

 

54

 

72

36

144

 

124

 

430

 

 

1,5

 

2

1

2+2

 

0+4

 

 

Изкуства

Музика

36

36

 

 

 

 

 

 

 

72

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразително изкуство

36

36

 

 

 

 

 

 

 

72

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическа култура и спорт

Физическо възпитание и спорт

72+36

72+36

 

72+36

 

72+36

 

62+31

 

350+175

 

2+1

2+1

 

2+1

 

2+1

 

2+1

 

 

 Свободноизбираема   подготовка

144

144

 

144

 

144

 

124

 

700

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg