ДЪРЖАВЕН ПЛАН-Прием за учебната 2021/2022 година

 

Приемът в Трета ПМГ „Академик Методий Попов“ се осъществява след завършено основно образование, съгласно Глава IV от Наредба № 10 от 01 Септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2021-2022 г., съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование.

Вид дейност

 срок

1.

Провеждане на НВО по

 

 

- български език и литература

16 юни 2021 г.

 

- математика

18 юни 2021 г.

2.

Обявяване на резултатите от НВО

 до 25 юни 2021 г.

3.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2006 г. 

05 - 07 юли 2021 г.

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

 до 13 юли 2021 г.  

5.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  - Трета ПМГ „Акад. М. Попов”

до 16 юли 2021 г.

6.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

 до 20 юли 2021 г.

7.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – Трета ПМГ "Акад. М. Попов "

 до 22 юли 2021 г.

8.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

  23 юли 2021 г.

9.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

 26 – 27 юли 2021 г.

10.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2021 г.

11.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране –Трета  ПМГ "Акад. М. Попов"

 30 юли 2021 г.

12.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до  02 август 2021 г.

13.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – Трета ПМГ "Акад. М. Попов"

 определя се от директора на училището

до 10 септември 2021 г. вкл.

14.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

  до 14 септември 2021 г. вкл.

 

Рамков учебен план за профили "Природни науки" и "Икономическо развитие"

 

Архив прием 2020/2021 г.

Архив прием 2019/2020 г.

Архив прием 2018/2019 г.

Архив прием 2017/2018 г.

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg