ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА III ПМГ “АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел II. УЧЕБНО ВРЕМЕ

Раздел III. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Раздел IV. УЧЕНИЦИ

 Бланки за:

Уведомление по чл. 20, ал.1, т. 2 от ПДУ (.pdf формат)

Уведомление по чл. 20, ал.1, т. 2 от ПДУ (.doc формат)

Заявление до класен ръководител относно отсъствия по уважителни причини (.pdf формат)

Заявление до класен ръководител относно отсъствия по уважителни причини (.doc формат)

Заявление за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние по чл. 20А, ал.3 от ПДУ (.pdf формат)

Заявление за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние по чл. 20А, ал.3 от ПДУ (.doc формат)

Декларация за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние чл. 20А, ал.3 от ПДУ (.pdf формат)

Декларация за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние чл. 20А, ал.3 от ПДУ (.doc формат)

Заявление относно освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт и спортни дейности по чл. 20, ал. 10, т. 2 от ПДУ (.pdf формат)

Заявление относно освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт и спортни дейности по чл. 20, ал. 10, т. 2 от ПДУ (.doc формат)

Раздел V. ЗАВЪРШВАНЕ НА СРОК, УЧЕБНА ГОДИНА, СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ, /съгласно ЗПУО, Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците/

Раздел VI. УЧИТЕЛИ

Раздел VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ

Раздел VIII. ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет на Трета ПМГ „Академик Методий Попов”  – Варна, проведено на 14.09.2023 г. година с протокол № РД 04-13/14.09.2023 г. и влиза в сила от 15.09.2023 г. Отменя действащия до тази дата Правилник за дейността на Гимназията.

§2. Педагогическият съвет може да променя този Правилник съобразно промените в нормативните актове в системата на предучилищното и училищно образование или ако прецени, че спецификата на образователно-възпитателния процес налага това.

§3. Промените са приети на заседание на Педагогическия съвет на Трета ПМГ „Академик Методий Попов”  – Варна, проведено на 20.03.2024 г. година с протокол № РД 04-07/20.03.2024 г. и влиза в сила от 20.03.2024 г.

 

Директор:Ася Чилингирян

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg