ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА III ПМГ “АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

  

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 

Чл. 1. Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“ – Варна е профилирана гимназия със следните профили:

(1)               За учениците, които през учебната 2020/2021 година се обучават в VIII, IX, X и XI клас:

1.                Природни науки с профилиращи предмети, определени на национално ниво:

                  биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и интензивно изучаван чужд език (английски, немски, френски);

                  химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и интензивно изучаван чужд език английски език;

2.                Икономическо развитие с профилиращи предмети, определени на национално ниво: география и икономика и чужд език с интензивно изучаван чужд език - английски.

(2)                За учениците, които през учебната 2020/2021 година се обучават в XII клас:

1.                Природоматематически с профилиращи предмети:

                  Биология и здравно образование, чужд език  (английски език,  немски език, френски език), химия и опазване на околната среда, български език и литература;

                  Химия и опазване на околната среда, чужд език (английски език), математика, български език и литература.

2.                Хуманитарен с профилиращи предмети: география и икономика, чужд език (английски език), български език и литература и математика.

Чл. 2. В гимназията се приемат ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, съгласно изискванията на чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО и раздел III от Наредба № 10 от 01 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

Чл. 3. Учениците, завършили успешно Х клас, получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

Чл. 4. На учениците, завършили XII клас и положили успешно държавните зрелостни изпити, се издава диплома за завършено средно образование, в която се вписва изучавания интензивно чужд език и профил. Те имат право да продължат образованието си във Висше училище, както и да заемат длъжности, за които се изисква средно образование.


Обратно

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg