ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ - Раздел III от ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА III ПМГ “АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ”

 

Чл. 10. (1) Обучението на учениците в Трета ПМГ „Академик Методий Попов“ се осъществява в дневна форма, а в случаите, предвидени в този раздел, и в индивидуална и самостоятелна форма.

(2) Формите на обучение се приемат от педагогическия съвет на училището.

(3) Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училището форми се публикуват на интернет страницата на училището.

Чл. 11. В дневна форма обучението на учениците се организира в паралелки и групи, а в индивидуална и самостоятелна форма, обучението се организира за отделен ученик.

Чл. 12. Дневната форма на обучение е присъствена форма и включва обучението на учениците по учебни предмети, спортните дейности и часа на класа.

Чл. 13. (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна и годишна оценка, определени съответно от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците или Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване.

(2) Индивидуалната форма на обучение се организира за:

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, които не могат да се обучават в дневна форма за повече от 30 последователни учебни дни;

2. за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 училището организира индивидуалното обучение в домашни или болнични условия въз основа на медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, като осигурява учебни часове съгласно Наредбата за приобщаващо образование.

(4) Когато индивидуалното обучение на ученика се организира в болнични условия извън населеното място, в което е училището му, учебните часове се организират от училище, определено от началника на съответното регионално управление по образованието, на чиято територия се намира лечебното заведение за болнична помощ.

(5) Знанията и уменията на учениците по ал. 2, т. 1 се оценяват чрез текущо оценяване, а на учениците по ал. 2, т. 2 - чрез изпити за определяне на срочна и/или годишна оценка.

(6) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Чл. 14. (1) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

(2) Самостоятелната форма на обучение се организира за:

1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната лекарска комисия, не могат да се обучават в дневна форма на обучение;

2. ученици с изявени дарби;

3. лица, навършили 16-годишна възраст;

4. ученици с наложена санкция „преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“.

(3) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план се организират в две сесии, съответно в периода ноември-декември за първата сесия и март-април за втората, като разпределението на изпитите по учебни предмети, условията и редът за организиране и провеждането им се определят със заповед на директора на училището.

(4) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици с умствена изостаналост и с множество увреждания.

Чл. 15. (1) Ученици, които следва да се обучават в индивидуална или самостоятелна форма на обучение при условията на чл. 13, ал. 2, чл. 14, ал. 2, т. 1-3, както и ученици, навършили 16-годишна възраст и желаещи да променят формата на обучение по чл.13 и 14, подават писмено заявление до директора на училището.

(2) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална, самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в индивидуална или самостоятелна форма на обучение;

(3) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди първата изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището с изключение на учениците по чл. 14, ал. 2, т. 4.

(4) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед.

Чл. 16. Завършването на клас и на степен на образование в различните форми на обучение, се удостоверява с едни и същи по вид документи съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 г за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, които дават равни права на завършилите.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg