Обучение в условията на COVID-19

 

Във връзка с обучението в условия на COVID – 19, Екипът на Трета ПМГ информира:

За периода от 7 юни до 11 юни юни 2021 година не е постъпила информация за ученици или служители с положителен тест за COVID-19 или карантинирани като контактни лица.

Изпълняват се мерките за превенция, заложени в „Правила за работа на Трета ПМГ „Акад. М. Попов” през 2020/2021 в условията на COVID – 19”.

 

 


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН (ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

1. По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

2. По желание на родител или ученик - подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

За учениците със специални образователни потребности, които работят с ресурсен учител, педагогически съветник или психолог, часовете могат да бъдат присъствени при спазване на всички мерки за безопасност в условията на COVID 19 и при възможност на училището.

Заявление до директора за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние (.doc формат)

Заявление до директора за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние (.pdf формат)

Декларация от родител (.doc формат)

Декларация от родител (.pdf формат)


Считано от 31.05.2021 година учениците от VIII, IX, X  и XI клас ще се обучават присъствено.

1.      Присъствените учебни занятия ще се провеждат втора смяна при следната организация на учебния ден:

VIII клас

Пореден час

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1

13:50

14:25

14:25 – 14:35

2

14:35

15:10

15:10 – 15:15

3

15:15

15:50

15:50 – 16:15

4

16:15

16:50

16:50 – 17:00

5

17:00

17:35

17:35 – 17:45

6

17:45

18:20

18:20 – 18:25

7

18:25

19:00

 

 

IX, X и XI клас

Пореден час

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1

14:00

14:35

14:35 – 14:45

2

14:45

15:20

15:20 – 15:45

3

15:45

16:20

16:20 – 16:30

4

16:30

17:05

17:05 – 17:15

5

17:15

17:50

17:50 – 18:00

6

18:00

18:35

18:35 – 18:40

7

18:40

19:15

 

 

2.      При влизане в сградата на училището учениците от VIII и IХ клас използват входа от ул. „Оборище“ /централен вход/, а учениците от X и XI клас – вход от ул. „Хаджи Димитър“.

3.      Обучението се провежда по утвърденото седмично разписание за II учебен срок за учебната 2020/2021 година.

4.      Факултативните учебни часове и часовете по спортни дейности се провеждат съгласно утвърдени графици, които са публикувани на сайта на училището и са отразени в електронния дневник на съответната паралелка.

5.      При провеждане на присъствено обучение:

-            Да се спазват стриктно „Насоките за работа на системата в условия на COVID – 19“, разработени от МОН и „Правилата за работа на Трета  ПМГ "Акад. Методий Попов" в условията на  COVID – 19“ /публикувани на сайта на училището/.

-            Носенето на предпазна маска е задължително за всички присъстващи на територията на гимназията. Не се допуска ползването на шалове, кърпи, шлемове и други предпазни средства.

-            Стриктно да се спазва Алгоритъма за дезинфекция, Инструкцията за правилна хигиена на ръцете и Инструкцията за правилно носене на защитна маска за лице, утвърдени със заповед №РД-07-515/28.01.2021 г. на директора на училището.

-             Стриктно да се спазва пропускателния режим.

 


 

Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-489/31.08.2020 г.

 

Заповед на Министъра на образованието № РД-09-3310/18.11.2020 г.

 

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

 

Правила за работа на Трета ПМГ "Академик Методий Попов" през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19, утвърдени със заповед № РД-07-1252/09.09.2020 г.

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg