Обучение в условията на COVID-19

 

 

Уважаеми родители/настойници,

Съгласно „Правила за работа на Трета ПМГ „Акад. М. Попов” през 2021/2022 в условията на COVID – 19”, в края на всяка учебна седмица информираме за броя ученици и служители от образователната институция с положителен тест за COVID - 19 или карантинирани за съответния период и за организацията на образователния процес.

За периода от 17.01.2022 г. до 21.01.2022 г. е постъпила информация за 13 ученици, 3 педагогически специалисти и 1 служители с положителен тест за COVID – 19, 3 карантинирани паралелки и 6 ученици, карантинирани като контактни на лица извън образователната институция.

Поради повишената заболеваемост, по решение на ПС и разрешение от министъра на образованието и науката, се преминава към обучение на ротационен принцип, както следва:

В електронна среда,  за периода  24.01.2022 г. - 28.01.2022 г. се обучават паралелките:

      Ха, Хб, Хв, Хг, Хд,

      ХIа, XIб, XIв, XIг, XIд,

За периода от 24.01.2022 г. до 26.01.2022 г. учениците от XII б клас се обучават в електронна среда, поради карантиниране на паралелката.

За периода  24.01.2022 г. - 28.01.2022 г. присъствено се обучават паралелките:

      VIIIа, VIIIб, VIIIв, VIIIг, VIIIд;

      IXa, IХб, IХв,  IXг, IXд;

      XIIа, XIIв, XIIг, XIIд.

За периода  27.01.2022 г. - 28.01.2022 г. присъствено се обучават учениците от XII б клас.

Изпълняват се мерките за превенция, заложени в „Правила за работа на Трета ПМГ „Акад. М. Попов” през 2021/2022 в условията на COVID – 19.

Ръководството на Трета ПМГ


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН (ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

1. По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

2. По желание на родител или ученик - подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

За учениците със специални образователни потребности, които работят с ресурсен учител, педагогически съветник или психолог, часовете могат да бъдат присъствени при спазване на всички мерки за безопасност в условията на COVID 19 и при възможност на училището.

Заявление до директора за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние (.doc формат)

Заявление до директора за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние (.pdf формат)

Декларация от родител (.doc формат)

Декларация от родител (.pdf формат)


 

Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

 

Механизъм за тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове за Covid - 19

 

Заповед № РД09-4982/14.12.2021 г. на Министъра на образованието и науката

 

Заповед № РД09-4666/26.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката

 

Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

 

 

 

архив

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg