МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

 

През учебната 2016/2017 година ТРЕТА ПМГ „Академик Методий Попов” - Варна работи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Бенифициент на проекта е Министерството на образованието и науката.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

Групи за преодоляване на обучителни затруднения

Групи по интереси

 

Видове извънкласни дейности

Тематични направления

Брой ученици

Ръководител

1.

Английски език - I група

Чужд език -Английски език

10

Виола Арабаджикова

2.

Английски език - II група

Чужд език -Английски език

10

Габриела Енчева

3.

Английски език - III група група

Чужд език -Английски език

10

Наталия Памукова

4.

Английски език - IVгрупа

Чужд език -Английски език

10

Румяна Георгиева

5.

Немски език

Чужд език -Немски език

10

Руска Петкова

6.

Френски език

Чужд език -Френски език

10

Елиана Андонова

7.

Математика

Математика

10

Миланка Йорданова

8.

Биология и здравно образование

Природни науки -Биология и здравно образование

10

Галина Димитрова

9.

Химия и опазване на околната среда

 

Природни науки - Химия и опазване на околната среда

10

Виолета Якова

10.

Български език и литература

Български език и литература

10

Габриела Василева

 

Видове извънкласни дейности

Тематични направления

Брой ученици

Ръководител

1.

Спортни игри - баскетбол за девойки

Спорт- Колективни спортове

14

Димитър Николов

2.

Спортни игри - баскетбол за младежи

Спорт- Колективни спортове

14

Димитър Николов

3.

Български народни танци

Изкуства и култура-Сценични и танцови изкуства

16

Мая Боянова

4.

Театрална работилница

Изкуства и култура-Сценични и танцови изкуства

15

Веселина Александрова

5.

English Drama - "Vaganti"

Изкуства и култура-Сценични и танцови изкуства

19

Наталия Памукова

6.

Комиците на българското кино

Изкуства и култура-Сценични и танцови изкуства

16

Елена Пашанска

7.

Светът на невидимото

Наука, техника и технологии - Природо-математическо знание

17

Ани Нинова

8.

Доброволците на Трета

Гражданско образование - Психология на общуването

14

Диана Маркова

9.

Клуб на знаещите

Програмиране, дигитално умение, креативност -Креативно мислене в действие

14

Стела Петрова

10.

Бъдещи екскурзоводи

Гражданско образование - Институционални знания и култура

14

Кристина Иванова

11.

Запознай се с нашия град

Гражданско образование - Институционални знания и култура

11

Мария Жекова

12.

Из улиците на нашия град

Гражданско образование - Институционални знания и култура

12

Мартин Станчев

13.

Дигитален и виртуален свят

Програмиране, дигитално умение, креативност -Дигиталните умения

16

Татяна Стоянова

14.

Биология и здравно образование - бъдещи медици

Наука, техника и технологии - Природо-математическо знание

25

Евелина Дамянова

15.

Компютърна графика - първи стъпки

Програмиране, дигитално умение, креативност -Дигиталните умения

15

Нели Генчева

16.

Моите лични финанси

Гражданско образование - Институционални знания и култура

25

Инж. Вяра Милушева