ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА III ПМГ “АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

 

Раздел IV. УЧЕНИЦИ

 

Чл. 15. Ученикът има следните права:

(1)      Да участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности.

(2)      Да получава от учителите или други длъжностни лица информация и консултации от компетенциите на училището.

(3)      Да получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка, като се информира за деня и часа на консултациите по различните предмети от графика, поставен на информационното табло.

(4)      Да бъде запознаван с графика и принципа на провежданите писмени класни и контролни работи, уточнени в плановете на учителите, както и да бъде запознат с критериите за оценка. В началото на учебните срокове  графиците се утвърждават от директора на гимназията  и се поставят на информационното табло и на сайта на училището.

(5)      Да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности.

(6)      Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му.

(7)      Да ползва безплатно училищната материално-техническа база в учебно време, както и в извън учебно време, за развитие на интересите си и способностите си по ред, определен от директора на училището.

(8)      Да бъде поощряван с морални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищна дейност и за приноса си за развитието на училищната общност.

(9)      Да получава стипендия при условия и по ред, определени в Процедура за отпускане на стипендии, утвърдена със заповед на Директора.

(10)   Да избира и да бъде избиран в Ученическия съвет, който да представлява и защитава интересите и правата му.

(11)   Да прави предложения пред ръководството на училището чрез класния си ръководител и Ученическия съвет по отношение на организацията и провеждането на цялостната дейност на училището.

(12)   Чрез Ученическия съвет да участва в работата на Педагогическия съвет при обсъждане на резултатите от обучението, награждаването и налагането на санкции на учениците, както и в работата на Обществения съвет.

(13)   Да участва, включително в присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.

            Чл. 16. Ученикът има следните задължения:

(1)      Да изпълнява задълженията си, определени със ЗПУО, с нормативните актове по неговото прилагане, правилника за дейността на училището, правилника за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в гимназията.

(2)      Да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции.

(3)      Да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо, психическо насилие или други форми на тормоз.

(4)      Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените форми на обучение.

(5)      Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол.

(6)      Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя.

(7)      Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове.

(8)      Да носи личната си и ученическата си карта в училище и извън него.

(9)      Да идва на училище, съобразно графика за организация на учебния ден, определен в чл.6 на настоящия правилник.

(10)   Да заема мястото си след биенето на първия звънец и да приготви учебниците, тетрадките, помагалата, необходими за часа.

(11)   При обучение от разстояние в електронна среда преди началото на учебния час да се присъедини във виртуална класна стая за дадения учебен предмет.

(12)   Да се явява в училище на чествания, на официални и общоучилищни празници във вид, който съответства на положението му на ученик и на добрите нрави като се спазват следните изисквания:

- Носи задължително следните елементи на униформено облекло: риза с лого или тениска с лого, а при зимни условия - и пуловер без ръкави. На официални празници всички ученици носят и вратовръзка.

- За момчетата е задължителен дълъг, едноцветен, тъмен панталон, за момичетата – дълъг панталон или пола, с дължина около коляното в тъмен цвят.

- В топлите месеци се разрешава да се носи и панталон с дължина около коляното.

- Униформената риза се носи закопчана. Неподходящи и недопустими са: къси поли и панталони, многоцветни дрехи, джапанки, чехли, обувки с ток над 8 см., силен грим. В училище се влиза без шапка.

Контролът се осъществява от всички учители, педагогическия съветник, училищното ръководство и портиера на училището.

(13) В часовете по ФВС и спортни дейности:

1. Да се явява в подходящо спортно облекло и спортни обувки (по указание на преподавателя).

2. Да предоставя на учителя за съхранение ценни предмети, пари, телефони и др. За непредадени вещи училището НЕ носи отговорност.

3. Да представя на учителя по ФВС копие на медицинска бележка след отсъствие от училище по здравословни причини, когато в нея е препоръчано освобождаване от часовете по ФВС;

4. Ученик, освободен от часовете по ФВС и спортни дейности, присъства в тези часове на мястото на провеждането им (физкултурен салон или училищен двор),  или ако здравословното му състояние не го позволява - в съответната съблекалня, ако часът не е първи или последен за деня.

(14) Да използва тетрадки и учебни пособия, които да отговарят на възрастовите му особености, да не водят до агресивно поведение и да възпитават естетически вкус.

(15) При възникване на въпроси и проблеми в класа ученикът е длъжен да уведоми първо класния си ръководител, ако той отсъства – главния дежурен учител, чието име е изписано на информационното табло до учителската стая.

(16) Да изпълнява задълженията си като дежурен ученик:

1. Дежурните ученици по паралелки са двама. Те се определят от класния ръководител, по реда на номерата им в електронния дневник и дежурят по една седмица, като почистват дъската, проветряват класната стая през междучасията, следят за спазване на хигиената и опазване на материалната база в класната стая, докладват отсъстващите ученици на учителя.

2. При отсъствието на учител, дежурният ученик в класа изяснява чрез главния дежурен учител или заместник-директора по УД с какво да се занимават учениците. Ако има промяна в разписанието на часовете, информация за промените се поставя на информационното  табло.

(17) Да се включва в инициативи за поддържане и обогатяване на материалната база.

(18) Да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището. Всяка нанесена  щета се възстановява от учениците, които са я причинили /заплащане, почистване, труд/. При неустановен причинител  учениците отговарят солидарно за нанесените щети. При установени повреди вътрешният дежурният ученик уведомява класния ръководител или домакина.

(19) Да спазва правилата за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в гимназията.

(20) Да не подсказва и преписва по време на всякакви видове изпитвания и изпити и да не плагиатства при изпълнение на домашната си работа.

(21) Да не отваря вратите и да не влиза в други класни стаи след започването на часа.

(22) Да не внася вещи (ненужни предмети и пособия), които не са свързани с учебния процес. Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

(23) Да не внася хранителни продукти и напитки, както и да не се храни извън определеното за целта място – централното фоайе на първия етаж и/или училищния двор.

(24) Да съхранява и отговаря за личните си вещи.

(25) Да не присъства на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.

(26) За издаване на документи да предоставя снимки,  които са: цветни в анфас, на матирана хартия и съответстват на възрастта на притежателя към момента на издаване на документа. Снимките следва да отговарят на изискванията на приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, приет с ПМС № 13 от 2010 г. (ДВ, бр. 12 от 2010 г.).

Чл. 17. Неизпълнението на задълженията, предвидени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в този правилник, е нарушение на училищната дисциплина.

Чл. 18. При отсъствие на ученика по каквато и да е причина, родителят (настойникът) е длъжен да уведоми класния ръководител (ръководството на училището) в срок от 24 часа за причината и продължителността на отсъствията.

Чл. 19. При обучение в ОРЕС при отсъствие на ученика по каквато и да е причина, включително и техническа, родителят (настойникът) е длъжен да уведоми класния ръководител (ръководството на училището) в срок от 24 часа за причината и продължителността на отсъствията.

Чл. 20. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

1. по медицински причини – за което в училището се изпраща по електронен път медицински документ от лекар или от лекар по дентална медицина.

2. поради участие в друга дейност извън процеса на училищното образование – при представяне на класния ръководител преди самия ангажимент на документ с изходящ номер от спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след писмено потвърждение /Приложение № 6/ от родителя/настойника/лицето, което полага грижи за ученика;

3. до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя/настойника до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж  /Приложение № 7/. В заявлението се описват причините за отсъствията;

4. (отменя се от 20.03.2024 г.) 

(2) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят/настойникът уведомява класния ръководител (в телефонен разговор или по имейл) в първия ден от отсъствието на ученика от училище и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

(3) (отменя се от 20.03.2024 г.)

(4) (отменя се от 20.03.2024 г.)

(5) В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок по-голям от един месец той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяна на формата на обучение.

(6) При неинформиране за отсъствие на родителя по ал. 2, директорът на училището информира отдела за закрила на детето по местоживеене на ученика.

(7) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото натоварване и присъствието му в учебния час. Заключението за освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват с медицински документ, издаден по електронен път, който се визуализира в електронния дневник на паралелката рубрика “Отсъствия→Бележки”. 

(8) Ученикът не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт ученик в случаите по ал. 7, за който е противопоказно физическо натоварване, но не и присъствието в учебния час, ако часът не е първи или последен за деня.

(9) В случаите по ал. 7, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час.

(10) Освобождаването по ал. 9 се извършва при спазване на следната процедура:

1. Медицинските документи, удостоверяващи причините за противопоказността на физическо натоварване в часовете по физическо възпитание и спорт се представят на училищния лекар за сведение.

2. Родителят/настойникът на ученика подава заявление /Приложение / до директора, придружено от съответните медицински документи, чрез деловодството.

3. Директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване на времето, определено за учебните часове. Заповедта се съобщава на родителя на ученика.

Чл. 21. (1) Допуска се преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик, ако:

1. по здравословни причини отсъствието му е за период до 30 дни, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му състояние позволява;

 (2) В случай по ал. 1, ученикът:

1. се обучава синхронно, а при невъзможност и несинхронно; / съгласно изискванията на чл. 11А, ал. 5 и ал. 6

2.  не подлежи на оценяване и не му се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчита ангажираността му;

3. не променя формата на обучение - остава дневна;

4. може да му бъдат предоставени консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и психологическа подкрепа.

(3) Преминаване към обучение по ал. 1, т. 1 за отделен ученик  се организира при желание на ученика, изразено чрез писмено заявление /Приложение/ от родителя/настойника до директора и съответния медицински документ. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението.

(4) За организиране на обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик  по здравословни причини директорът издава заповед.

(5)  Когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучението в дневна форма от разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка /ако е обявена такава/:

1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;

2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

3. по избор на ученика или родителя /при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО/ и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

(6) Преминаване към обучение по ал. 5, т. 1 и т. 2 за отделен ученик се организира при желание на ученика или родителя/настойника, изразено чрез писмено заявление /Приложение/ до директора. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински документ. Директорът информира родителя за възможността за организиране на обучението в електронна среда не по-късно от следващия работен ден след подаване на заявлението

(7) За организиране на обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик  по ал. 5, т. 1 и т. 2 директорът издава заповед.

(8) Преминаване към обучение по ал. 5, т. 3 за отделен ученик се организира при желание на ученика или родителя/настойника, изразено чрез писмено заявление /Приложение/ до директора. Към заявлението се прилага декларация от родителя за осигурени условия за провеждане на обучението.

(9) В деня на подаването на документите по ал. 8 директорът на училището ги изпраща до началника на РУО заедно с информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в процеса на обучение за предходната учебна година и до момента, ако ученикът се е обучавал в същото училище. За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът издава заповед, след разрешение от началника на РУО – Варна.

Чл. 22. (1) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове.

(2) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно отсъствие.

(3) След всеки 3 допуснати отсъствия по неуважителни причини на ученика от училище класният ръководител уведомява родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, и обсъжда с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията. /Приложение/

(4) При допуснати 6 отсъствия по неуважителни причини от ученика се предоставя обща подкрепа за личностно развитие, съгласно чл. 30 от настоящия правилник.

(5) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в електронния дневник на класа.

Чл. 23. Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна причина по чл. 20, ал. 1, класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя/настойника с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствието.

Чл. 24. Неизпълнението на задълженията, предвидени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, правилниците за работа в компютърните зали и специализираните кабинети и на заповедите на директора на Трета ПМГ е нарушение на училищната дисциплина.

Чл. 25. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

1.1.            забележка;

1.2.            преместване в друга паралелка /със същия профил/ в същото училище;

1.3.         предупреждение за преместване в друго училище;

1.4.         преместване в друго училище до края на учебната година – с изключение на учениците от последния гимназиален клас, обучавани в дневна форма;

1.5. преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение – за ученици навършили 16-годишна възраст.              

(2) Санкция „забележка” по ал. 1 т. 1.1 се налага и при регистрирани 5 провинения в електронния дневник на класа.

(3) Санкциите  във връзка с допуснати отсъствия по неуважителни причини са както следва:

3.1. При 8 отсъствия по неуважителни причини – забележка;

3.2. От 12 до 14 отсъствия по неуважителни причини – предупреждение за преместване в друго училище;

3.3. За повече от 15 отсъствия по неуважителни причини – преместване в друго училище до края на учебната година;

3.4. За повече от 15 отсъствия по неуважителни причини – преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение, за ученици навършили 16-годишна възраст.

(4) Санкциите по ал. 1, т. 1.1, 1.2. ал. 2, ал. 3, т. 3.1 се налагат със заповед на директора по мотивирано предложение на класния ръководител. Преди налагане на наказанията директорът изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

(5) Санкцията по ал. 1, т. 1.3 – т. 1.5 и ал. 3, т. 3.2 – 3.4 се налагат със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет. Преди налагане на наказанията педагогическият съвет изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

(6) Санкциите по ал. 1, т. 1.4 и 1.5 и ал. 3, т. 3.3. и 3.4 се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

(7) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

(8) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция

(9) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

(10) Педагогическият съвет е в правото си да определи критерии за „тежко нарушение” или „крайна мярка” в зависимост от конкретния случай,  освен ако такова определение не е дадено в настоящия правилник.

Чл. 26. (1) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на  правилника за дейността на Трета ПМГ, както и когато състоянието му не позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училището до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя/настойника.

(2) Мярката се налага със заповед на директора.

Чл. 27. (1) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час. За часа, от който ученикът е отстранен, учителят не отбелязва отсъствие по неуважителни причини. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си.

(2) Напускането на сградата на училището от отстранен от учебен час ученик е “тежко нарушение”.

Чл. 28. При отстраняване от учебен час:

1.                            Ученикът, отстранен от учебен час, е длъжен да вземе помагалата си по съответния учебен предмет и оставащото от часа време да използва за самоподготовка в помещението, определено със заповед на директора.

2.                            Работата на учениците се контролира от дежурни учители или педагогическия съветник по график, утвърден от директора.

3.                            Дежурният учител/педагогическият съветник регистрира в дневник присъствието (име, клас, номер), дейността и поведението на съответния ученик.

4.                            След часа учителят, отстранил ученика от учебен час, уведомява класния ръководител, а той - родителите на отстранения ученик, чрез съобщение в електронния дневник, като описва причините за отстраняване на ученика..

Чл.29. (1)  Веднага след приключването на учебния час по чл. 27 или след отстраняването на ученика по чл. 26 ал. 1 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят.

(2) За преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователната и училищната среда, с участието му в дейността на институцията и с поведенческите му прояви се прилагат една или повече от следните дейности за въздействие върху вътрешната мотивация:

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;

2. използване на посредник при решаване на конфликт в училище;

3. консултиране на детето или ученика с педагогическия съветник;

4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;

5. индивидуална подкрепа за детето/ученика от личност, която той уважава (наставничество);

6. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището.

(3) Дейността по чл. 29, ал. 2, т. 1 се прилага след проведени от класния ръководител насочващи и мотивиращи дейности с ученика, които не са дали резултат. Дейността се документира в електронния дневник на класа  и се информира родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето.

(4) Дейността по чл. 29, ал. 2, т. 2 се осъществява в училището от педагогическия съветник, който посредничи между страните в конфликта с цел разрешаването му.

(5)  Дейността по чл. 29, ал. 2, т. 3 се осъществява по желание на ученика и/или на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, или по препоръка на класния ръководител или на учител.

(6) Дейността по чл. 29, ал. 2, т. 4  се осъществява по желание на ученика, по препоръка на класен ръководител, на учител или на педагогическия съветник, в съответствие с възможностите и наличните ресурси на училището или чрез привличане на външни ресурси.

(7) Дейността по чл. 29, ал. 2, т. 5 се осъществява от личност по избор на ученика, която той приема и уважава. Наставник може да бъде учител от училището или обществена личност, която има доверителни отношения с ученика или представлява пример и подкрепа за него и спомага за развитието на силните му страни и за личностното му развитие.

(8) Дейността по чл.29, ал.2, т. 6 се осъществява като ученикът избира дейност, която да извърши в полза на училището или паралелката. Дейността се избира съвместно с класния ръководител, за което се уведомява родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето.

(9) За всички предприети дейности с учениците за преодоляване на проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в образователната и училищната среда, с участието в дейността на институцията и с поведенческите им прояви, се изисква информираното съгласие на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, освен в случаите когато родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето, се явява заплаха за живота и здравето на детето/ученика.

(10) При отказ от страна на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, да изрази съгласие или да окаже съдействие за реализиране на дейностите за преодоляване на проблемното поведение на детето/ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователната и училищната среда, с участието в дейността на институцията и с поведенческите прояви, или когато родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето, се явява заплаха за живота и здравето на детето/ученика, директорът писмено уведомява отдела за закрила на детето по местоживеенето на детето/ученика.

Чл.30. (1) На учениците от училището се предоставя обща подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им.

(2) Видът на дейностите за обща подкрепа по ал. 1 се определя от длъжностното лице определено за координатор при осъществяване на подкрепата за личностно развитие в училище, съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родител/настойник.

(3) Дейностите по реализиране на общата подкрепа за личностно развитие се осъществяват при спазване на следната процедура:

3.1 Класният ръководител/учителят уведомява Координатора за ученици, които е необходимо да бъдат включени в дейности по осъществяване на обща подкрепа за превенция на обучителни затруднения, за преодоляване на проблемното поведение, за превенция на отпадането от училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или са в риск от отпадане;

3.2 Със заповед се определя екип за осъществяване на общата подкрепа.

3.3 Дейностите и продължителността на подкрепата се отразяват в план.

3.4 Класният ръководител уведомява родител/настойник на ученика за предоставяне на планирана обща подкрепа.

3.5 Координаторът проследява ефективността на мерките чрез протоколирани заседания.

(4) Класният ръководител документира в електронния дневник на паралелката всички дейности по осъществяване на обща подкрепа.

(5) За ученика с наложена санкция се предоставя обща подкрепа за личностно развитие като консултации по учебни предмети, консултации с педагогическия съветник, допълнително обучение и допълнителни консултации по учебни предмети в неучебно време, включително в периода на ваканциите,  кариерно ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения или отпадане от училище.

Чл. 31. (1) Санкциите и мерките са срочни.

(2) Срокът на санкциите по чл. 25 е до края на учебната година;

(3) Когато санкциите по чл. 25, ал. 1, т. 1.2, т.1.3, т.1,4 и т.1.5 и чл. 25, ал. 3,т.3.2, т. 3.3 и т.3.4 са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

(4) Срокът на мярката по чл. 26 се определя в заповедта за налагането й. За този срок ученикът се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех и от правото да участва в представителни прояви на училището.

(5) Санкциите и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени. Заличаването се отбелязва  в личния картон на ученика.

Чл. 32.  Процедурата по налагане  на санкция на ученик по чл. 25, ал. 1 – 3 и на мярката по чл. 26 ал.1 е следната:

1. С доклад /Приложение/ класният ръководител уведомява директора на гимназията за извършеното от ученика нарушение и дейностите, които е провел:

- Разговор с ученик, родител.

- Разговор с учител, педагогически съветник и др.

- Разглеждане поведението на ученика на заседание на УКБППМН.

- Уведомително писмо до родителите.

2. Директорът писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение, за откриване на процедура по налагане на санкция/мярка, както  и за правата на ученика и на родителя в процедурата по налагане на санкция/мярка. В случаите по чл. 21, ал. 2 съобщението се изпраща на лицето, което е посочено да контактува с училището за времето на отсъствие на родителя. Връчването на уведомлението  се извършва от служител на училището, по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на посочения адрес от родителя или от лицето, което полага грижи за ученика. Съобщаването може да се извърши и на посочен от родителя електронен адрес, като в този случай връчването се удостоверява с копие от електронния запис за това.  Когато родителят или лицето, което полага грижи за ученика, не може да бъде открит на посочения от него адрес и не отговаря по електронна поща директорът на училището уведомява дирекция Социално подпомагане по местоживеене на ученика, че има индикации за ученик в риск поради оставане без родителска грижа

3. До три работни дни преди налагане на санкция по чл. 25, ал. 1, т. 1.3 – 1.5, чл. 25, ал. 3, т. 3.2 – 3.4 от настоящия правилник, класният ръководител, чрез техническия изпълнител, задължително изпраща писмено уведомление до съответните териториални структури за закрила на детето, дирекция Социално подпомагане по местоживеене на ученика за извършеното от ученика нарушение и  санкциите, които могат да му се наложат от Педагогическия съвет.

4. Преди налагане на санкция/мярка ученикът има право да бъде информиран и консултиран от представител на дирекция Социално подпомагане по местоживеене,  с цел защита на неговите права и интереси.

5. Преди налагане на санкцията по чл. 25, ал. 1, т. 1.1., т.1,2 ал. 2 и ал. 3, т. 3.1 , т.3.2 ученикът има право да бъде изслушан от директора и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогическия съветник. Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

6. Преди налагане на санкцията по чл. 25, ал. 1, т. 1.3 – т. 1.5 и чл. 25, ал. 3, т. 3.2 – т. 3.4, и на мярката по чл. 26 ученикът има право да бъде изслушан от ПС и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогическия съветник. Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

7. За всяко производство за налагане на санкция по чл. 25 и на мярката по чл. 26 се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава на ученика или класният ръководител.

8. Педагогическият съвет обсъжда доклада на класния ръководител или на определения докладчик за извършеното нарушение и изслушва ученика или негов представител. На заседанието на Педагогическия съвет може да присъства и родителят/настойникът на ученика.

9. За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

10. Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14- дневен срок от предложението. В заповедта за налагане на санкцията и мерките се посочват видът на санкцията или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

11. Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" – и на началника на РУО-Варна.

12. Заповедта може да се обжалва пред началника на РУО-Варна.

Чл. 33. Преди налагане на санкциите и мерките с изключение на отстраняване на ученика от училище се взема мнението на класния ръководител.

Чл. 34. Ученик, с наложена санкция по чл. 25, ал. 1, т. 1.4 и чл. 25, ал. 3, т. 3.3, продължава обучението си в друго училище, при условия и по ред определени със заповед на началника на РУО-Варна. След заличаване на санкцията, ученикът може да продължи обучението си в училището, от което е преместен.

Чл. 35.  Наложените санкции и мерки се отразяват в електронния дневник на паралелката и в личния картон на ученика.

Чл. 36. Наложената санкция по чл. 25, ал. 1, т. 1, чл. 25, ал. 2, чл. 25, ал. 3., т. 1 се обявява от класния ръководител пред класа.

Чл. 37. Учениците, които имат отличен успех и добри прояви, се награждават с:

1. Устна похвала от учителя, класния ръководител и от директора на училището пред педагогическия съвет,  класа и родителите.

2. Предметни награди.

3. Похвални грамоти.

4. Благодарствени писма до родителя/настойника.

 

Обратно

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg