ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА III ПМГ “АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

  

Раздел VI. УЧИТЕЛИ

 

Чл. 63. Учителят има следните права:

1. Да бъдат зачитани правата и достойнството му.

2. Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно –възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии.

3. Да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението.

4. Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

5. Да повишава образованието и професионалната си квалификация.

6. Да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището.

7. Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

Чл. 64. Обществеността, административните органи и учениците изразяват почит и уважение към учителите.

Чл. 65. Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на учителите за провеждане на ефективна възпитателна и образователна дейност.

Чл. 66. Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата и учениците, се поощряват с грамоти и с други награди, а дейността им се популяризира и получава обществено признание.

Чл. 67. Учителят има следните задължения:

1. Да изпълнява задълженията си, определени от КТ, нормативните актове в системата предучилищното и училищно образование и длъжностната си характеристика.

2. Да изпълнява нормите задължителна преподавателска работа, определени със съответни нормативни документи. 

3. Да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети "чужд език" и "майчин език", да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми.

4. Да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения.

5. Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на предучилищното и училищно образование.

6. Да поддържа и повишава професионалната си квалификация:

6.1. по програми за продължаваща квалификация в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране за всеки педагогически специалист;

6.2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист;

7. Да актуализира професионалното си портфолио, което включва разработени материали, доказващи активното му участие в реализирането на политиката на училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с учениците.

8. Да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове.

9. Да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището.

10. При всяко влизане в класна стая или кабинет да извършва оглед на реда и имуществото в тях. При констатиране на нередности да уведомява заместник-директора по административно-стопанската дейност, а в негово отсъствие – домакина на гимназията.

11. Да контролира, а при нужда и да санкционира при строго спазване на изискванията на ЗПУО и този Правилник спазването от страна на учениците на изискванията за носене на униформено облекло.

12. Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения.

13. Да не ползва мобилен телефон по време на час.

14. Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол и други упойващи вещества в училището, както и извън него - при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици.

15. Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави.

16. Да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

17. Индивидуалните срещи с родителите да се провеждат в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време.

Чл. 68. Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.

Чл. 69. Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

Чл. 70. Учители, които участват при изготвянето на темите или задачите за приемните и за държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези изпити, не могат да извършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовка за кандидатстване или полагане на държавните зрелостни изпити.

Чл. 71. Лицата, заемащи учителски длъжности, определени от директора за класни ръководители, имат и следните функции:

1. Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите.

2. Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях.

3. Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката.

4. Ежедневно да проверява в електронния дневник за постъпили електронни медицински бележки.

5. Своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на санкция или други мерки по Правилника за дейността на Трета ПМГ.

6. Право и задължение на класния ръководител е да прецени автентичността на представените документи за извинение на отсъствията, извън случаите на чл.20, ал.1, т. 1 и ал. 7, и при необходимост да потърси потвърждение на истинността им. В случай, че се докаже, че ученикът е представил фалшифициран документ, класният ръководител незабавно докладва на директора. Отсъствията за периода не се вписват като отсъствия по уважителни причини, а за използването на фалшифициран документ се определя като „тежко нарушение.”

7. Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага.

8. Да организира и да провежда родителски срещи.

9. В началото на учебната година да запознава срещу подпис родителите на учениците от VIII клас с училищния учебен план и с Правилника за дейността на училището.

10. Да организира попълване и събиране на родителски декларации по чл. 74., т. 2 за новопостъпилите ученици в VIII клас на първата родителска среща за класа, но не по-късно от 30 септември, а за останалите – при записването на ученика.

11. Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност.

12. Да участва в процедурите за налагане на санкции и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в Правилника за дейността на Трета ПМГ.

13. Да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда.

14. Да уведомява учителят по физическо възпитание и спорт на паралелката, ако е постъпил електронен медицински документ, удостоверяващ обстоятелствата по чл. 20, ал. 7.

15. Да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите.

16. Да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката.

17. Да води редовно учебната документация на класа.

18. По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

19. На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.

20. Да подкрепя ученическото самоуправление чрез включване в дейности по изготвянето на:

а) план за часа на класа с теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурно образование, за кариерното им ориентиране и други;

б) правила за поведението на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на училищната общност съвместно с учениците.

 

Обратно

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg