ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА III ПМГ “АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2016/ 2017г.

 

 

Раздел II. УЧЕБНО ВРЕМЕ

Чл. 6.

  (1) Училищното образование се организира в учебни години. Учебната година включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове, както и ваканции.

  (2) Броят на учебните седмици в една учебна година за всеки клас се определя с държавния образователен стандарт за учебния план.

  (3) Учебните срокове и тяхната продължителност, както и ваканциите, се определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училище и заповед на Министъра на образованието и науката.

  (4) График на учебното време за учебната 2016/2017 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл.       есенна

24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл.       коледна

04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл.       зимна за VIII-XI  клас

04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл.       зимна за ХІІ клас

08.04. 2017 г. – 17.04.2017 г. вкл.      пролетна за  VIII – ХІ клас

13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл.       пролетна за ХІІ клас

2. Неучебни дни  

07.11.2016 г.                                      ден след провеждане на избори за президент

19.05.2017 г.                                      ДЗИ по БЕЛ

22.05.2017 г.                                      Втори ДЗИ

25.05.2017 г.                                      по повод Деня на славянската писменост

                                                            и българската просвета и култура

3. Начало на втория учебен срок

 09.02.2017 г.                                    за  VIII – ХІ клас

 07.02.2017 г.                                    за ХІІ клас   

             

4. Край на втория учебен срок

15.05.2017 г.                                     ХІІ клас (13 учебни седмици)

30.06.2017 г.                                     VІІІ - ХІ клас (18 учебни седмици)

 

Чл. 7.

  (1) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица.

  (2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.

Чл. 8.

  (1)  Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях.

  (2) Организацията на учебния ден е полудневна, на две смени и се осъществява при следния дневен режим:

І смяна:

Пореден час

Начало на часа

Край на часа

1

07:30

08:10

2

8:20

09:00

3

09:10

09:50 (голямо междучасие)

4

10:15

10:55

5

11:05

11:45

6

11:50

12:30

7

12:35

13:15

ІI смяна:

Пореден час

Начало на часа

Край на часа

1

13:30

14:10

2

14:20

15:00

3

15:10

15:50 (голямо междучасие)

4

16:15

16:55

5

17:05

17:45

6

17:50

18:30

7

18:35

19:15

  (3) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час  може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед, като се създава организация за уведомяване  на родителите на учениците.

Чл. 9

  (1) По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции, прояви и мероприятия в рамките на учебните часове при спазване на следната процедура за тяхното организиране:

1.1.            До десет дни преди реализирането на съответната дейност учителят представя на директора план за организирането й, който съдържа информация за целите, мястото и времето на осъществяване, списък на учениците, участващи в дейността и информирано съгласие на родителите/настойниците на учениците.

1.2.            Директорът разрешава осъществяване на организираното посещение със заповед.

  (2) За дейностите по ал. 1 директорът на училището информира началника на регионалното управление на образованието до седем дни преди реализирането й.

Обратно

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна