ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА III ПМГ “АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

 

Раздел II. УЧЕБНО ВРЕМЕ

 

Чл. 5.     (1) Училищното образование се организира в учебни години, които включват учебно и неучебно време.

(2) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември.

(3) Учебната година включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове, както и ваканции.

(4) Учебната година включва два учебни срока. Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици. Краят на втория срок се определя със заповед на министъра на образованието и науката по чл. 104, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

(5) Броят на учебните седмици в една учебна година за всеки клас се определя с държавния образователен стандарт за учебния план – Наредба № 4 от 30 ноември 2015 година.

(6) Неучебното време включва:

1. официалните празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда;

2. ваканциите;

3. неучебни дни при условията и по реда на чл. 105, ал. 1, 3, 4 и 5 ЗПУО.

(7) През учебната година учениците ползват есенна, коледна, междусрочна, пролетна и лятна ваканция.

(8) График на учебното време за учебната 2023/2024 година:

1.               Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.                                есенна

23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.                                коледна за VІІІ - ХІІ клас

03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл.                                междусрочна за VІІІ - ХІІ клас

30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.                                пролетна за VІІІ - ХІ клас

05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.                                пролетна за ХIІ клас

1.               Неучебни дни 

17.05.2024.                                                                                    ДЗИ по БЕЛ

20.05.2024 г.                                                                                 втори ДЗИ

19.06.2024 г.                                                                                 НВО по БЕЛ в края на VII клас

21.06.2024 г.                                                                                 НВО по математика в края на VII клас

3. Начало на втория учебен срок

06.02.2024 г.                                                                                 за VІІІ -ХІІ клас

4. Край на втория учебен срок

13.05.2024 г.                                                                                 за ХІІ клас (13 учебни седмици)

28.06.2024 г.                                                                                 за VІІІ - ХІ клас (18 учебни седмици)

(9) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица.

(10) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.

Чл. 6.     (1)  Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях.

(2) Организацията на учебния ден е полудневна на две смени. През първия учебен срок учебните занятия ще се провеждат І смяна, а през втория - II смяна. Осъществява при следното дневно разписание:

І смяна:

               

Пореден час

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1

07:30

08:10

08:10 – 08:15

2

08:15

08:55

08:55 – 09:05

3

09:05

09:45

09:45 10:05

4

10:05

10:45

10:45 – 10:55

5

10:55

11:35

11:35 – 11:45

6

11:45

12:25

12:25 – 12:30

7

12:30

13:10

 

 

     

            ІI смяна:

                 

Пореден час

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1

13:30

14:10

14:10 – 14:15

2

14:15

14:55

14:55 – 15:05

3

15:05

15:45

15:45 16:05

4

16:05

16:45

16:45 – 16:55

5

16:55

17:35

17:35 – 17:45

6

17:45

18:25

18:25 – 18:30

7

18:30

19:10

 

 

Учениците използват различни входове:

VIII, X, XI клас  - вход ул. „Оборище“ /централен вход/

IX, XII клас– вход ул. „Хаджи Димитър“

 

(3)              При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед, като създава организация за уведомяване на родителите на учениците.

(4)              Дневното разписание на училището може да се промени при синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

(5)              Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава: четиридесет минути.

(6)              При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание.

Чл. 7. (1) Учебните часове от раздели А и Б от училищния учебен план се разпределят за всяка отделна паралелка за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание.

(2) Седмичното разписание се разработва в съответствие с наредбата на министъра на здравеопазването, издадена на основание чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 11, буква „ж" на Закона за здравето, и се утвърждава със заповед от директора на училището не по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок.

(3) В седмичното разписание извън броя на учебните часове се включва и часът на класа.

 (4) Учебният час за спортни дейности се провежда по график, определен със заповед на директора, съобразно организацията на учебния ден и спортната база в училището.

Чл. 8. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи различно от утвърденото седмично разписание разпределение на учебните часове при:

1. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на образованието и науката и/или началника на регионалното управление на образованието (РУО) във връзка с провеждане на национални и регионални външни оценявания;

2. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители;

3. необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното разписание за провеждане на класни работи, както и за реализиране на дейностите по чл. 8, ал. 3;

4. обучение от разстояние в електронна среда.

(2) В заповедта по ал. 1 задължително се описват обстоятелствата, наложили определянето на различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове в учебния ден.

(3) По време на учебната година учениците може организирано да посещават обществени, културни и научни институции и природни обекти в зависимост от темите в учебното съдържание, да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия, както и в пътувания, които не са предмет на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма.

(4) Организиране на посещения на обществени, културни и научни институции и природни обекти и/или участието в прояви, изяви и мероприятия, организирани от други институции провеждани в рамките на град Варна се контролират и разрешават от директора на училището и се провеждат при спазване на следната процедура:

1. До две седмици преди реализирането на дейност учителят представя на директора чрез деловодството план за организирането и, който съдържа информация за целите, мястото и времето на осъществяване, списък на учениците, участващи в дейността, информирано съгласие на родителите/настойниците на учениците. /Приложение  № 1/

2. Проявата може да бъде проведена, ако не постъпи отрицателно мотивирано становище от директора на училището.

3. Информирано съгласие от родителите/настойниците се получава чрез попълване на декларация от страна на родителя/настойника. Декларациите се съхраняват в деловодството до края на учебните занятия за учебната година. /Приложение № 2 /

(5) За организирани прояви и изяви и мероприятия извън населеното място на училището, които не са предмет на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма се провеждат при спазване на следната процедура:

1. До две седмици преди реализирането на дейност учителят представя на директора, чрез внасянето в деловодството, план за организирането и, който съдържа информация за целите, мястото и времето на осъществяване, транспорт, списък на учениците, участващи в дейността и информирано съгласие на родителите/настойниците на учениците, инструктаж на учениците. /Приложение № 3/

2. Информирано съгласие от родителите/настойниците се получава чрез попълване на декларация от страна на родителя/настойника. Декларациите се съхраняват в деловодството до края на учебните занятия за учебната година. /Приложение № 4/

3. Проявата може да бъде проведена, ако не постъпи отрицателно мотивирано становище от директора на училището.

Обратно

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg