ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА III ПМГ “АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

  

Раздел VIII. Преместване на ученици

 

Чл. 77. (1) Ученик може да се премества в друга паралелка на гимназията или от друго училище.

(2) Преместването на ученик не води до промяна на формата на обучение.

(3) Ученик може да се преместват при наличие на свободни места в паралелката, в която иска да постъпи.

(4) За свободни места се считат местата до утвърдения държавен план-прием, които включват:

1. незаетите места;

2. освободените през учебната година места.

(5) Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

(6) Учениците може да се преместват, както следва:

1. от VIII до Х клас включително - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;

2. в XI клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви;

3. в XII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви;

(7) Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас, като при преместването си не могат да сменят профила и задължителните профилиращи предмети, които са изучавали.

(8) Преместване на ученик от друго училище се определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.

(9) Преместване на ученик в друга паралелка на гимназията се извършва при спазване на следните условия и ред:

1. подаване на писмено заявление от родител/ настойник и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на училището;

2. в заявлението следва да се посочат конкретни мотиви, налагащи това преместване и в случай, че е възможно да бъдат приложени съответни документи, доказващи обстоятелствата за премeстването.

3. в срок от 3 работни дни директорът определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика относно различията в учебния план в паралелката и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

4. в случай на отказ ученикът да бъде премeстен, директорът писмено уведомява  родителя/настойника за причините.

 

 

Обратно

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg