Стипендии

Съобщение относно получаване на стипендии за втори учебен срок

Списъците на учениците от Х, ХІ и ХІІ клас, които ще получават месечни стипендии през втория срок на учебната 2016/ 2017 година се намират в счетоводството на гимназията /трети етаж, дясно крило/.

За информация: г-жа Снежана Грудева - ЗАТС.

Заповед № РД-07-994/24.02.2017 г.на Директора на III ПМГ "Академик Методий Попов" за утвърждаване на класиране за получаване на месечни стипендии през втория срок на учебната 2016/2017 година.

 Актуализирана процедура за отпускане на стипендии за учениците от III ПМГ "Акад. Методий Попов", в сила от втория срок на учебната 2016/2017 година

Заповед № РД-07-970/15.02.2017 г. на Директора на III ПМГ "Академик Методий Попов" за утвърждаване разпределението на целевите средства за стипендии през финансовата 2017 година

ЗАЯВЛЕНИЯ - ДЕКЛАРАЦИИ

Заявления - декларации може да получавате от счетоводството или да ги изтеглите от сайта.

  Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

  Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование

 Заявление - декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

 Заявление - декларация за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родител / родители

 Заявление - декларация за кандидатстване за еднократна стипендия

 

 

Комисия по стипендиите

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна