СПОРТЕН КАЛЕНДАР

ЗА УЧЕБНАТА 2016/ 2017г.

  

1.Училищен турнир по футбол: “Eсен -юноши.    

Срок: 10 – 12.2016 година

2.Училищен турнир по волейбол: “Eсен – Пролет”.

Срок: 11.,12.2016 – 02.,03.2017 година

3.Лекоатлетически крос в чест на 3 март 2017 година.

Срок: 03.2017 година

4.Общински ученически игри –баскетбол, волейбол, футбол.

Срок: 10.,11.2016 – 04., 05.2017 година

5. Ученическа „Купа Варна”

Срок: 03-06.2017 година

6.Училищен турнир по футбол-девойки.

Срок: 03. 05.2017 година

7.Участие в купа на ректора на Икономически университет.

Срок:03-04.2017 година

8. Пролетен спортен празник в чест на патрона на училището.

Срок: 27. 04.2017 година

9.Участие в градски първенства по стрийтбол, плажен волейбол и плуване.

Срок: 04.-06.2017 година

Настоящият спортен календар е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № РД 04- 17/14.09.2016 г.

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна