ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА III ПМГ “АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

  

Раздел VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ

 

Чл.72. Педагозите работят директно и с родителите на учениците:

1. При оценка на състоянието и педагогическите потребности на учениците.

2. При по-сериозни затруднения на учениците в определена предметна област от учебната програма.

3. При възникване на конфликти на ниво педагогическа общност; неизвинени отсъствия и поведенчески проблеми на ученика.

4. При ситуации на криза в семейството педагогът работи с педагогическия съветник.

Чл. 73. Взаимодействието с родителите се осъществява в рамките на:

1. Планираните родителски срещи.

2. В часовете на класния ръководител за консултиране на родители.

3. Индивидуални консултации на ученици и родители във връзка с учебното съдържание, личностното развитие на детето и неговото професионално насочване.

4. Съобщения по електронна поща или телефонни разговори /от телефонен пост, предоставен от училището/ за своевременно информиране на родителя/настойника, при отсъствие на ученика от училището или при други спешни поводи.

5. Сайта на училището /месечен бюлетин на училището/, за осъществяване на обратна връзка с родителите и информиране за предстоящи и отминали събития, изяви и награди на учениците, отворени дискусии по определени въпроси в училището, кампании за набиране на средства и други, значими за училищния живот, теми.

Чл. 74. Родителите имат следните права:

1. Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата си в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда.

2. Да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време.

3. Да участват в родителските срещи и родителския актив на класа.

4. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.

5. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика.

6. Да участват в училищното настоятелство и в обществения съвет.

7. Да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

Чл. 75. Родителите имат следните задължения:

1. Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище.

2. Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план при записване на ученика и с правилника за дейността на училището в началото на всяка учебна година, както и с всички вътрешноучилищни документи, свързани с организиране и реализиране на образователно-възпитателния процес, публикувани на интернет страницата на гимназията.

3. Да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави.

4. Редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда.

5. Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител, педагогическия съветник или директора.

6. При заявено желание за преминаване към ОРЕС по чл. 20 А с декларацията по ал. 3, ал. 6 или ал. 8 родителят се задължава:

-                  да осигури необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението;

-                  да поддържа редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомява за участието, успеха и развитието на ученика;

-                  да съдейства за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда;

-                  да осигури редовното участие на ученика и своевременно да уведомява училището за отсъствие на ученика по уважителни причини;

-                  да подпомага процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на навици за самостоятелно учене.

Чл. 76. (1) В гимназията има етичен кодекс на училищната общност, който се приема по следния ред:

1.            Директорът отправя писмена покана до председателя на УН и председателя на УС за участие в работата на комисията, разработваща етичния кодекс;

2.            Директорът определя със заповед представителите на училището в комисията;

3.            Етичният кодекс се приема на заседание на педагогическия съвет, на което са поканени представители на УН и УС.

(2) Етичният кодекс се поставя на видно място в училищната сграда.

(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.

 

Обратно

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg