ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА III ПМГ “АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

  

Раздел VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ

 

Чл. 91. Педагозите работят директно и с родителите на учениците:

1. При оценка на състоянието и педагогическите потребности на учениците.

2. При по-сериозни затруднения на учениците в определена предметна област от учебната програма.

3. При възникване на конфликти на ниво педагогическа общност; неизвинени отсъствия и поведенчески проблеми на ученика.

4. При ситуации на криза в семейството педагогът работи с училищния психолог.

Чл. 92. Взаимодействието с родителите се осъществява в рамките на:

1. Планираните родителски срещи.

2. В часовете на класния ръководител за консултиране на родители.

3. Индивидуални консултации на ученици и родители във връзка с учебното съдържание, личностното развитие на детето и неговото професионално насочване.

4. Съобщения по електронна поща или телефонни разговори /от телефонен пост, предоставен от училището/ за своевременно информиране на родителя/настойника, при отсъствие на ученика от училището или при други спешни поводи.

5. Сайта на училището /месечен бюлетин на училището/, за осъществяване на обратна връзка с родителите и информиране за предстоящи и отминали събития, изяви и награди на учениците, отворени дискусии по определени въпроси в училището, кампании за набиране на средства и други, значими за училищния живот, теми.

Чл. 93. Родителите имат следните права:

1. Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата си в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда.

2. Да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време.

3. Да участват в родителските срещи и родителския актив на класа.

4. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.

5. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика.

6. Да участват в училищното настоятелство и в обществения съвет.

7. Да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

Чл. 94. Родителите имат следните задължения:

1. Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище.

2. Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план при записване на ученика и с правилника за дейността на училището в началото на всяка учебна година, както и с процедурата за разпределение в групите по втори чужд език.

3. Да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави.

4. Редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда.

5. Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител, психолога или директора.

Чл. 95. (1) В гимназията има етичен кодекс на училищната общност, който се приема по следния ред:

1.Директорът отправя писмена покана до председателя на УН и председателя на УС за участие в работата на комисията, разработваща етичния кодекс;

2.Директорът определя със заповед представителите на училището в комисията;

3.Етичният кодекс се приема на заседание на педагогическия съвет, на което са поканени представители на УН и УС.

(2) Етичният кодекс се поставя на видно място в училищната сграда.

(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.

Обратно

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg