Обществен съвет към Трета Природоматематическа гимназия "Акад. М. Попов"

На 12.02.2019 г., от 18.00 часа в кабинета по физика в сградата на гимназията, град Варна, бул. „Владилсав Варненчик“, № 80 ще се проведе заседание на Обществения съвет към Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов".

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1.     Разглеждане отчета на директора на училището за изпълнението на бюджета по дейности за 2018 година и изготвяне на становище;

2.     Представяне и обсъждане на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;


На 22.01.2018 г., от 17.30 часа в кабинета по география в сградата на гимназията, град Варна, бул. „Владилсав Варненчик“, № 80 ще се проведе заседание на Обществения съвет към Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов".

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Изготвяне на становище, относно отчет за изпълнението на бюджета по дейности за 2017 година;

2. Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

3. Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2018/2019 година за VIII клас;


На 09.05.2017 г., от 18.00 часа в стая 315 в сградата на гимназията, град Варна, бул. „Владилсав Варненчик“, № 80 ще се проведе заседание на Обществения съвет към Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов".

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Запознаване с отчета за изпълнението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за първото тримесечие от 2017 г. и изготвяне на становище, относно разходването на средствата.

С необходмите документи можете да се запознаете в рубрика "Бюджет на III ПМГ" на сайта на гимназията:

Бюджет на III ПМГ "Акад. Методий Попов" за 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджет 2017 г.


На 12.01.2017 г., от 18.00 часа в кабинета по география в сградата на гимназията, град Варна, бул. „Владилсав Варненчик“, № 80 ще се проведе заседание на Обществения съвет към Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов".

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Изготвяне на становище, относно отчет за изпълнението на бюджета по дейности за 2016 година;

2. Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

3. Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2017/2018 година за VIII клас;

4. Изготвяне на становище, относно държавния план-прием за учебната 2017/2018 година.

5. Обсъждане на проект за бюджета за 2017 г. и изготвяне на становище.


 

Заповед на Директора на III ПМГ във връзка със създаване на Обществен съвет към "Акад. Методий Попов"

 

Декларация по чл. 5, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детски градини и училища (ПСУДОСДГУ)

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища

 

Закон за предучилищното и училищно образование (глава 14: Обществени съвети)

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg