Обществен съвет към Трета Природоматематическа гимназия "Акад. М. Попов"

На 12.02.2019 г., от 18.00 часа в кабинета по физика в сградата на гимназията, град Варна, бул. „Владилсав Варненчик“, № 80 ще се проведе заседание на Обществения съвет към Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов".

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1.     Разглеждане отчета на директора на училището за изпълнението на бюджета по дейности за 2018 година и изготвяне на становище;

2.     Представяне и обсъждане на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;


На 22.01.2018 г., от 17.30 часа в кабинета по география в сградата на гимназията, град Варна, бул. „Владилсав Варненчик“, № 80 ще се проведе заседание на Обществения съвет към Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов".

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Изготвяне на становище, относно отчет за изпълнението на бюджета по дейности за 2017 година;

2. Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

3. Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2018/2019 година за VIII клас;


На 09.05.2017 г., от 18.00 часа в стая 315 в сградата на гимназията, град Варна, бул. „Владилсав Варненчик“, № 80 ще се проведе заседание на Обществения съвет към Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов".

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Запознаване с отчета за изпълнението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за първото тримесечие от 2017 г. и изготвяне на становище, относно разходването на средствата.

С необходмите документи можете да се запознаете в рубрика "Бюджет на III ПМГ" на сайта на гимназията:

Бюджет на III ПМГ "Акад. Методий Попов" за 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджет 2017 г.


На 12.01.2017 г., от 18.00 часа в кабинета по география в сградата на гимназията, град Варна, бул. „Владилсав Варненчик“, № 80 ще се проведе заседание на Обществения съвет към Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов".

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Изготвяне на становище, относно отчет за изпълнението на бюджета по дейности за 2016 година;

2. Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

3. Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2017/2018 година за VIII клас;

4. Изготвяне на становище, относно държавния план-прием за учебната 2017/2018 година.

5. Обсъждане на проект за бюджета за 2017 г. и изготвяне на становище.


 

Заповед на Директора на III ПМГ във връзка със създаване на Обществен съвет към "Акад. Методий Попов"

 

Декларация по чл. 5, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детски градини и училища (ПСУДОСДГУ)

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища

 

Закон за предучилищното и училищно образование (глава 14: Обществени съвети)

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg