Обществен съвет към Трета Природоматематическа гимназия "Акад. М. Попов"

 

На 22.11.2018 г. от 18.30 часа в сградата на Трета ПМГ „Акад. Методий Попов”, в актова зала ще се проведе Общо събрание на Сдружение УН при Трета ПМГ.

Дневен ред :

1. Отчет на УН

2. Избор на нови членове на настоятелството

3. Разни

 

На 22.01.2018 г., от 17.30 часа в кабинета по география в сградата на гимназията, град Варна, бул. „Владилсав Варненчик“, № 80 ще се проведе заседание на Обществения съвет към Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов".

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Изготвяне на становище, относно отчет за изпълнението на бюджета по дейности за 2017 година;

2. Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

3. Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2018/2019 година за VIII клас;


На 09.05.2017 г., от 18.00 часа в стая 315 в сградата на гимназията, град Варна, бул. „Владилсав Варненчик“, № 80 ще се проведе заседание на Обществения съвет към Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов".

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Запознаване с отчета за изпълнението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за първото тримесечие от 2017 г. и изготвяне на становище, относно разходването на средствата.

С необходмите документи можете да се запознаете в рубрика "Бюджет на III ПМГ" на сайта на гимназията:

Бюджет на III ПМГ "Акад. Методий Попов" за 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджет 2017 г.


На 12.01.2017 г., от 18.00 часа в кабинета по география в сградата на гимназията, град Варна, бул. „Владилсав Варненчик“, № 80 ще се проведе заседание на Обществения съвет към Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов".

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Изготвяне на становище, относно отчет за изпълнението на бюджета по дейности за 2016 година;

2. Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

3. Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2017/2018 година за VIII клас;

4. Изготвяне на становище, относно държавния план-прием за учебната 2017/2018 година.

5. Обсъждане на проект за бюджета за 2017 г. и изготвяне на становище.


 

Заповед на Директора на III ПМГ във връзка със създаване на Обществен съвет към "Акад. Методий Попов"

 

Декларация по чл. 5, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детски градини и училища (ПСУДОСДГУ)

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища

 

Закон за предучилищното и училищно образование (глава 14: Обществени съвети)

 


 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ТРЕТА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ" - ВАРНА

 

Председател:

гл.ас. д-р по икономика Ана Господинова

Членове:

  1. Атанас Христов
  2. ас. Женя Вичева
  3. Петко Петков
  4. Дарина Кючукова
  5. Елеонора Брезоева
  6. Светлана Герджикова

Резервни членове:

  1. Марияна Колева
  2. Венета Георгиева

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg