Програма за превенция и интервенция на ранното напускане на учениците от училище

 

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 

Програма за повишаване качеството на образователния процес

Училищен план за повишаване и насърчаване на грамотността през учебната 2020/2021 година

Програма по гражданско и здравно образование за часовете водени от учители - неспециалисти по мярка "Без свободен час"

План-програма за взаимодействието между училищната общност и родителите за учебната 2021/2021 година

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg