УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за профилирано образование с интензивно изучаване на френски език

профил „Природни науки“, IX в клас - Биология и здравно образование и Химия и ООС

Учебна година: 2021/2022

Учебни предмети

Първи гимназиален етап

IX в клас

Седмичен брой часове

Годишен брой часове

I

учебен срок

II учебен срок

Общо учебни седмици

Учебни седмици

18

18

36

1

2

3

4

5

Раздел А – задължителни учебни часове

1.

Български език и литература

3

3

108

2.

Френски език

4

4

144

3.

Английски език

2

2

72

4.

Математика

3

3

108

5.

Информационни технологии

1

1

36

 

6.

История и цивилизации

4

4

144

7.

География и икономика

2

2

72

8.

Философия

1

1

36

9.

Биология и здравно образование

2,5

2,5

90

10.

Физика и астрономия

2,5

2,5

90

11.

Химия и опазване на околната среда

2,5

2,5

90

12.

Музика

0,5

0,5

18

13.

Изобразително изкуство

0,5

0,5

18

14.

Физическо възпитание и спорт

2

2

72

Общо за раздел А

30,5

30,5

1098

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

1.

Математика

1,5

1,5

54

Общ брой часове за раздел Б

1,5

1,5

54

Общо за раздел А + раздел Б

32

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

 

-

-

-

-

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

32

1152

 

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

1.

Модул за осъществяване на спортни дейности - волейбол

1

1

36

2.

Час на класа

1

1

36

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg