УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за профилирано образование с интензивно изучаване на френски език

профил „Природни науки“, IX в клас - Биология и здравно образование и Химия и ООС

Учебна година: 2019/2020

Учебни предмети

Първи гимназиален етап

IX в клас

Седмичен брой часове

Годишен брой часове

I учебен срок

II учебен срок

Общо учебни седмици

Учебни седмици

18

18

36

1

2

3

4

5

Раздел А – задължителни учебни часове

1.

Български език и литература

3

3

108

2.

Френски език

4

4

144

3.

Английски език

2

2

72

4.

Математика

3

3

108

5.

Информационни технологии

1

1

36

 

6.

История и цивилизации

4

4

144

7.

География и икономика

2

2

72

8.

Философия

1

1

36

9.

Биология и здравно образование

2,5

2,5

90

10.

Физика и астрономия

2,5

2,5

90

11.

Химия и опазване на околната среда

2,5

2,5

90

12.

Музика

0,5

0,5

18

13.

Изобразително изкуство

0,5

0,5

18

14.

Физическо възпитание и спорт

2

2

72

Общо за раздел А

30,5

30,5

1098

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

1.

Български език и литература

1

1

36

2.

Математика

0,5

0,5

18

Общ брой часове за раздел Б

1,5

1,5

54

Общо за раздел А + раздел Б

32

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

 

-

-

-

-

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

32

1152

 

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

1.

Модул за осъществяване на спортни дейности - шахмат

1

1

36

2.

Час на класа

1

1

36

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg