УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за профилирано образование с интензивно изучаване на английски език

профил „Природни науки“, XI а клас - Биология и здравно образование и Химия и ООС

Учебна година: 2021/2022

Учебни предмети

Втори гимназиален етап

XI а клас

Седмичен брой часове

Годишен брой часове

I

учебен срок

II учебен срок

Общо учебни седмици

Учебни седмици

18

18

36

1

2

3

4

5

Раздел А – задължителни учебни часове

1.

Български език и литература

3

3

108

2.

Английски език

2

2

72

3.

Немски език/Руски език

2

2

72

4.

Математика

2

2

72

5.

Гражданско онразование

1

1

36

6.

Физическо възпитание и спорт

2

2

72

Общо за раздел А

12

12

432

Раздел Б – избираеми учебни часове

Профилирана подготовка

1.

Английски език

5

5

180

 

Модул 1 - Устно общуване

1

1

36

 

Модул 2  - Писмено общуване

1

1

36

 

Модул 3  - Езикът чрез литературата

1

1

36

 

Модул 4  - Култура и междукултурно общуване

1

1

36

 

Избираем модул – Официална кореспонденция

1

1

36

2.

Биология и здравно образование

7

7

252

 

Модул 1 - Клетката - елементарна биологична система

4

0

72

 

Модул 2  - Многоклетъчна организация на биологичните системи

0

4

72

 

Избираем модул – Биологични методи на изследване

3

3

108

3.

Химия и опазване на околната среда

6

6

216

 

Модул 1 - Теоретични основи на химията

4

0

72

 

Модул 2  - Химия на неорганичните вещества

0

4

72

 

Избираем модул – Химията качествена и количествена наука

2

2

72

Разширена подготовка

1.

Български език и литература

1

1

36

2.

Математика

1

1

36

Общ брой часове за раздел Б

20

20

720

Общо за раздел А + раздел Б

32

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

 

---

---

---

---

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

32

1152

 

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

1.

Модул за осъществяване на спортни дейности - волейбол

1

1

36

2.

Час на класа

1

1

36

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg