УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за профилирано образование с интензивно изучаване на английски език

профил „Природни науки“, VIII а клас - Биология и здравно образование и Химия и ООС

Учебна година: 2020/2021

Учебни предмети

Първи гимназиален етап

VIII а клас

Седмичен брой часове

Годишен брой часове

I

учебен срок

II учебен срок

Общо учебни седмици

Учебни седмици

18

18

36

1

2

3

4

5

Раздел А – задължителни учебни часове

1.

Български език и литература

4

4

144

2.

Английски език

18

18

648

3.

Математика

3

3

108

4.

Информатика

2

2

72

5.

Информационни технологии

1

1

36

6.

Философия

1

1

36

7.

Музика

0,5

0,5

18

8.

Изобразително изкуство

0,5

0,5

18

9.

Физическо възпитание и спорт

2

2

72

Общо за раздел А

32

32

1152

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

--

--

--

Общо за раздел А + раздел Б

32

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

1.

Информационни технологии

1

1

36

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

33

33

1188

 

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

1.

Модул за осъществяване на спортни дейности - шахмат

1

1

36

2.

Час на класа

1

1

36

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg