ДЪРЖАВЕН ПЛАН-Прием за учебната 2024/2025 година

 


 

Приемът в Трета ПМГ „Академик Методий Попов“ се осъществява след завършено основно образование, съгласно Глава четвърта, раздел IV от Наредба № 10 от 01 Септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Заповед № РД 07-1418 на Директора на Трета ПМГ "Акад. М. Попов" за определяне комисия по приемане на ученици в VIII клас за учебната 2024/2025 година.

Профил

Паралелки

Ученици

Профилиращи учебни предмети

Интензивно изучаван чужд език

Балообразуване

максимален бал 500

Брой

Природни науки

1

26

Биология и ЗО

Английски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

 

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

 

макс. 200 т.

Химия и ООС

3. Оценка по биология и ЗО /свидетелство за основно образование VII клас/

 

макс. 50 т.

4. Оценка по химия и ООС /свидетелство за основно образование VII клас/

 

макс. 50 т.

Природни науки

1

26

Биология и ЗО

Немски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

 

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

 

макс. 200 т.

Химия и ООС

3. Оценка по биология и ЗО /свидетелство за основно образование VII клас/

 

макс. 50 т.

4. Оценка по химия и ООС /свидетелство за основно образование VII клас/

 

макс. 50 т.

Природни науки

1

26

Биология и ЗО

 

Френски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

 

макс. 200 т.

Химия и ООС

3. Оценка по биология и ЗО /свидетелство за основно образование VII клас/

 

макс. 50 т.

4. Оценка по химия и ООС /свидетелство за основно образование VII клас/

 

макс. 50 т.

Природни науки

1

26

Химия и ООС

Английски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

 

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

макс. 200 т.

Биология и ЗО

3. Оценка по химия и ООС /свидетелство за основно образование VII клас/

 

макс. 50 т.

4. Оценка по биология и ЗО /свидетелство за основно образование VII клас/

 

макс. 50 т.

Икономическо развитие

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

26

 

 

География и икономика

 

 

Английски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

 

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

 

макс. 200 т.

Английски език

3. Оценка по география и икономика /свидетелство за основно образование VII клас/

 

макс. 50 т.

4. Оценка по информационни технологии /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

Забележка: По скала според ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците: Отличен 6 се приравнява на 50 т., Много добър 5 се приравнява на 39 т., Добър 4 се приравнява на 26 т. и Среден 3 - на 15 т.

Заповед № РД06-493/24.04.2024 г. на Началника на РУО Варна за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2024/2025 година за училищата на територията на област Варна

Заповед № РД 09-2045/28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас в неспециализирани училища за учебната 2024 – 2025 година.

График на дейностите по прием на учениците в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

 

Вид дейност

 срок

1.

Провеждане на НВО по

 

 

- български език и литература

19 юни 2024 г.

 

- математика

21 юни 2024 г.

2.

Обявяване на резултатите от НВО

 до 2 юли 2024 г.

3.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2006 г. 

8  9 юли 2024 г.

4.

Обявяване на първи етап на класиране

 до 12 юли 2024 г.  

5.

Записване на класираните ученици в Трета ПМГ „Акад. М. Попов“ на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 

15 -17 юли 2024 г.

6.

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране

 до 19 юли 2024 г.

7.

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране в Трета ПМГ "Акад. М. Попов "

22  24 юли 2024 г.

8.

Обявяване на свободните места за трети етап на класиране

  25 юли 2024 г.

9.

Подаване на заявления за участие в трети етап на класиране

 26 и 29 юли 2024 г.

10.

Обявяване на резултатите от третия етап на класиране

до 30 юли 2024 г.

11.

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране в Трета  ПМГ "Акад. М. Попов"

31 юли и 1 август 2024 г.

12.

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране

до  2 август 2024 г.

13.

Подаване на заявления за участие в четвърти етап на класиране

5 и 6 август 2024 г.

14.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 7 август 2024 г.

15.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране в Трета ПМГ "Акад. М. Попов "

8 9 август 2024 г.

16.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 12 август 2024 г. Вкл.

17.

Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране в Трета ПМГ "Акад. М. Попов"

 определя се от директора на училището

до 11 септември 2024 г.

18.

Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО – Варна

  до 14 септември 2024 г. вкл.

 

Рамков учебен план за профили "Природни науки" и "Икономическо развитие"

 

Архив прием 2022/2023 г.

Архив прием 2021/2022 г.

Архив прием 2020/2021 г.

Архив прием 2019/2020 г.

Архив прием 2018/2019 г.

Архив прием 2017/2018 г.

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg