ДЪРЖАВЕН ПЛАН-Прием за учебната 2019/2020 година


Приемът в Трета ПМГ „Академик Методий Попов“ се осъществява след завършено основно образование, съгласно Глава IV от Наредба № 10 от 01 Септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Заповед № РД09-1709/29.08.2018 г.  на Министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019-2020 г., съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

Вид дейност

 срок

1.

Провеждане на НВО по

 

 

- български език и литература

 17.06.2019 г.

 

- математика

19.06.2019 г.

2.

Обявяване на резултатите от НВО

 до 27.06.2019 г. вкл.

3.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2006 г. 

03.07-05.07.2019 г. вкл.

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

 до 11.07.2019 г. вкл.

5.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  - Трета ПМГ „Акад. М. Попов”

до 16.07.2019 г. вкл.

6.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

 до 18.07.2019 г. вкл.

7.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – Трета ПМГ "Акад. М. Попов "

 до 22.07.2019 г. вкл.

8.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

  23.07.2019 г.

9.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

 24.07-25.07.2019 г. вкл.

10.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29.07.2019 г. вкл.

11.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране –Трета  ПМГ "Акад. М. Попов"

 31.07.2019 г. вкл.

12.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

 01.08.2019 г.

13.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – Трета ПМГ "Акад. М. Попов"

 определя се от директора на училището

до 10.09.2019 г. вкл.

14.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

  до 13.09.2019 г. вкл.

 

Архив прием 2018/2019 г.

Архив прием 2017/2018 г.

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg