ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА III ПМГ “АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2016/ 2017г.

 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел II. УЧЕБНО ВРЕМЕ

Раздел III. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Раздел IV. УЧЕНИЦИ

 Бланки за:

Уведомление по чл. 21, т. 1 от ПДУ

Уведомление по чл. 21, т. 2 от ПДУ

Заявление относно отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година по чл. 21, т. 3 от ПДУ

Заявление относно отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година по чл. 21, т. 4 от ПДУ

Раздел V. ЗАВЪРШВАНЕ НА СРОК, УЧЕБНА ГОДИНА, СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ, съгласно ЗООМУП, Наредба № 3/ 15 .04. 2003 за системата за оценяване

Раздел VI. УЧИТЕЛИ

Раздел VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет на III ПМГ „Академик Методий Попов”  – Варна, проведено на 02.09.2016 година с протокол № РД 04-16 и влиза в сила от 15.09.2016 г. Отменя действащия до тази дата Правилник за дейността на гимназията.

§2. Педагогическият съвет може да променя този Правилник съобразно промените в нормативните актове в системата на народната просвета или ако прецени, че спецификата на образователно-възпитателния процес налага това.

Директор:Ася Чилингирян

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна