ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА III ПМГ “АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел II. УЧЕБНО ВРЕМЕ

Раздел III. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Раздел IV. УЧЕНИЦИ

 Бланки за:

Уведомление по чл. 21, т. 1 от ПДУ

Уведомление по чл. 21, т. 2 от ПДУ

Заявление относно отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година по чл. 21, т. 3 от ПДУ

Заявление относно отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година по чл. 21, т. 4 от ПДУ

Раздел V. ЗАВЪРШВАНЕ НА СРОК, УЧЕБНА ГОДИНА, СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ /съгласно ЗПУО, Наредба № 3/ 15.04.2003 за системата за оценяване, Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците/

Раздел VI. УЧИТЕЛИ

Раздел VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ

Раздел VIII. ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет на Трета ПМГ „Академик Методий Попов”  – Варна, проведено на 14.09.2017 година с протокол № РД 04-21 и влиза в сила от 15.09.2017 г. Отменя действащия до тази дата Правилник за дейността на Гимназията.

§2. Педагогическият съвет може да променя този Правилник съобразно промените в нормативните актове в системата на народната просвета или ако прецени, че спецификата на образователно-възпитателния процес налага това.

§3. Във връзка с промени в нормативните актове в системата на народната просвета – НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, изменена  и допълнена ДВ бр. 77 от 26.09.2017 г. и НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците изменена и допълнена бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г. е извършена актуализация на Правилника за дейността на Трета ПМГ „Академик Методий Попов“ – Варна, приет на заседание на ПС с протокол № РД 04-03/18.10.2017 г. и утвърден от директора на училището.

§4. Във връзка с обнародваната в ДВ бр.86 от 27.10.2017 г. Наредба за приобщаващото образование е извършена актуализация на Правилника за дейността на Трета ПМГ „Академик Методий Попов“ – Варна, приет на заседание на ПС с протокол № РД 04-03/06.11.2017 г. и утвърден от директора на училището.

Директор:Ася Чилингирян

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg