ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА III ПМГ “АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

  

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 

Чл. 1. Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“ – Варна е профилирана гимназия със следните профили:

(1)           За учениците, които през учебната 2019/2020 година се обучават в VIII, IX и X клас:

1.             Природни науки с профилиращи предмети, определени на национално ниво:

·                     биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и интензивно изучаван чужд език (английски, немски, френски);

·                     химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и интензивно изучаван чужд език английски език;

2.             Икономическо развитие с профилиращи предмети, определени на национално ниво: география и икономика и чужд език с интензивно изучаван чужд език - английски.

(2)            За учениците, които през учебната 2019/2020 година се обучават в XI и XII клас:

1.             Природоматематически с профилиращи предмети:

·                     Биология и здравно образование, чужд език  (английски език,  немски език, френски език), химия и опазване на околната среда, български език и литература;

·                     Химия и опазване на околната среда, чужд език (английски език), математика, БЕЛ.

2.             Хуманитарен с профилиращи предмети: география и икономика, чужд език (английски език), БЕЛ, математика.

Чл. 2. В гимназията се приемат ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, съгласно изискванията на чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО и раздел III от Наредба № 10 от 01 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

Чл. 3. Учениците, завършили успешно Х клас, получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

Чл. 4. На учениците, завършили XII клас и положили успешно държавните зрелостни изпити, се издава диплома за завършено средно образование, в която се вписва изучавания интензивно чужд език и профил. Те имат право да продължат образованието си във Висше училище, както и да заемат длъжности, за които се изисква средно образование.


Обратно

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg