ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА III ПМГ “АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2016/ 2017г.

  

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл. 1. III ПМГ „Академик Методий Попов“е профилирана гимназия със следните профили:

  (1) Природоматематически с профилиращи предмети:

1. Биология и здравно образование, чужд език  (английски език,  немски език, френски език), химия и опазване на околната среда, български език и литература;

2. Химия и опазване на околната среда, чужд език (английски език), математика, БЕЛ.

  (2) Хуманитарен с профилиращи предмети: География и икономика, чужд език (английски език), БЕЛ, математика.

Чл. 2. В гимназията учениците се приемат след завършен VII клас съгласно Наредба № 11 от 28 март 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища /обн., ДВ, бр. 29 от 05.04.2005 г., изм. и доп., бр. 70 от 11.09.2015 г./

Чл. 3. На учениците, постъпили в гимназията, се осигурява възможност за завършване на основна образователна степен. След завършване на IX клас учениците получават свидетелство за завършена основна образователна степен.

Чл. 4. На учениците, завършили XII клас и положили успешно държавните зрелостни изпити, се издава диплома за завършено средно образование, в която се вписва изучаваният интензивно чужд език и профил. Те имат право да продължат образованието си във ВУ, както и да заемат длъжности, за които се изисква средно образование.

Чл. 5. Неразделна част от свидетелството за основно образование и дипломата за средно образование е характеристиката на ученика за завършена степен на образование.Обратно

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна