ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА III ПМГ “АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2016/ 2017 г.

 

 

Раздел V. ЗАВЪРШВАНЕ НА СРОК, УЧЕБНА ГОДИНА, СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ, /съгласно ЗПУО, НАРЕДБА № 3/ 15 .04. 2003 за системата за оценяване/

Чл. 39. В триседмичен срок от началото на учебната година се установява и оценява входното равнище на учениците. Поставената оценка е част от минималния задължителен брой текущи оценки за първия учебен срок.

 

Текущи изпитвания

 

Чл. 40. По време на учебния срок учителят осигурява ритмичност при оценяването на всеки ученик.

Чл. 41. Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е:

1. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с 4 и повече учебни часове седмично – 2 оценки от устни изпитвания и 3 оценки от писмени изпитвания;

2. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с 3 учебни часа седмично - 2 оценки от устни изпитвания и 2 оценки от писмени изпитвания;

3. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с 2 учебни часа седмично - 2 оценки от устни изпитвания и 1 оценка от писмено изпитване;

4. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с 1 учебен час седмично - 1 оценка от устно изпитване и 1 оценка от писмено изпитване;

5. по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" - три оценки от практически изпитвания.

Чл. 42. Като текуща оценка се вписва и оценката от проведено външно оценяване.

Чл. 43. Класната работа се провежда за един учебен час. Класната работа по български език и литература, по чужд език и по математика - профилирана подготовка, се провежда в два слети учебни часа.

Чл. 44. Контролните и класните работи се коригират и рецензират от оценяващия и се връщат на учениците за подпис от родителя.

Чл. 45.

  (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания:

1. за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден;

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни работи;

3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.

  (2) Графикът за класните работи се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.

  (3) Графикът за контролните работи се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.

 

Срочни, годишни и окончателни оценки

 

Чл. 46. Срочна оценка се формира само за учебните предмети, които по учебен план се изучават с повече от един учебен час седмично.

Чл. 47. Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица преди приключване на съответния учебен срок.

Чл. 48. 

  (1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет, като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебната година, и при вземане предвид на срочните оценки.

  (2) За учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час седмично и през двата учебни срока, се формира само годишна оценка при вземане предвид на текущите оценки.

Чл. 50.

  (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация.

  (2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал. 1 са:

1. в деня на изпитването - за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания;

2. до две седмици след провеждане на изпитването - за текущите оценки от писмените изпитвания;

3. в деня на оформянето им - за срочните и за годишните оценки.

Чл. 51.   Ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия от учебни занятия надхвърлят 30% от учебните часове по отделен предмет, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка през учебния срок/година, което не позволява да бъде поставена срочна/годишна оценка поради невъзможност да бъдат проведени минималният брой текущи изпитвания по чл.41 при спазване на принципа за ритмичност по чл. 40, полага изпит за определяне на срочна или годишна оценка.          

Изпити в процеса на обучението

Чл. 52.

  (1) Изпитите в процеса на обучение са:

1. приравнителни;

2. за промяна на оценката;

3. за определяне на срочна оценка по учебен предмет;

4. за определяне на годишна оценка по учебен предмет.

  (2) Изпитите по ал. 1 са успешно положени, когато оценката е не по-малко от Среден 3.

Чл. 53. Приравнителни изпити се провеждат при преместване на ученика в паралелка на същото или в друго училище, когато съществува различие между съответните училищни учебни планове.

Чл. 54 Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три.

Чл. 55. 

  (1) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка по някой от учебните предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка е Слаб 2.

  (2) Поправителните изпити по ал. 1 се полагат върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

  (3) Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии.

  (4) Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

  (5) Редовните поправителни сесии за учениците от 12 клас са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

  (6) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал. 4, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

  (7) Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка Слаб 2 по учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити, могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в сесиите по ал. 4.

Чл. 56.

  (1) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за VIII / IX клас (съобразно учебния план) или за ХII клас, а изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за ХII клас.

  (2) Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

  (3) Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа.

  (4) Изпитите по ал. 1 се полагат по ред, определен със заповед на директора на училището.

  (5) Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка по ал. 1 е крайна. Когато получената оценка е Слаб 2, ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл. 55, ал. 4-7.

Чл. 57.

  (1) Изпити за определяне на срочна оценка се полагат от ученици, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на срочна оценка по съответния учебен предмет и учениците, обучавани в индивидуална форма по чл.13 ал.2 т.2 от настоящия правилник.

  (2) Изпитите за определяне на срочна оценка се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебния срок.

  (3) Директорът на училището, по предложение на педагогическия съвет, издава  заповед, в която са посочени условията и реда за оценяване на знанията и уменията  за завършване на учебния срок  и/или учебната година.

Чл. 58.

  (1) Изпити за определяне на годишна оценка се полагат от учениците, обучавани в самостоятелна форма и учениците, обучавани в индивидуална форма по чл.13 ал.2 т.2 от настоящия правилник.

  (2) Изпитите за определяне на годишна оценка се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.

  (3) Ученикът повтаря класа  в случаите, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.

Чл. 59. Държавните зрелостните изпити се провеждат в съответствие със ЗПУО, Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. /изм. и доп. ДВ бр.79-09.09.2008 г./ и Заповед на Министъра на образованието и науката.

Чл. 60. Характеристика на ученика се изготвя от класния ръководител за всеки ученик от паралелката в края на всяка учебна година, както и при преместване на ученика в друго училище.

 

  (1) Характеристиката на ученика съдържа следните реквизити: вид, наименование и местонахождение (град/село, община, област) на училището, издало характеристиката на ученика; наименование на документа "Характеристика на ученика"; данни за притежателя на документа: собствено, бащино и фамилно име на ученика; ЕГН; дата и място на раждане; ЛНЧ; гражданство; форма на обучение; текст: "е завършил/а (се е преместил/а) клас/срок през учебната ... година; преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, спазване на правилника за дейността на училището, участие в извънкласни и извънучилищни дейности; препоръки за по-нататъшното му развитие; дата на издаване; име, фамилия и подпис на класния ръководител.

  (2) Характеристиката на ученика е освободена от графично оформление.

  (3) Характеристиката на ученика се съхранява от притежателя й.

Чл. 61. Характеристика на ученика за завършена степен на образование се изготвя от класния ръководител за всеки ученик при придобиване на основно и на средно образование.

  (1) Характеристиката на ученика за завършена степен на образование съдържа следните реквизити: вид, наименование и местонахождение (град/село, община, област) на училището, издало характеристиката на ученика за завършена степен на образование; наименование на документа "Характеристика на ученика за завършена степен на образование"; данни за притежателя на документа: собствено, бащино и фамилно име на ученика; ЕГН; дата и място на раждане; ЛНЧ; гражданство; форма на обучение; текст: "е завършил/а основно/средно образование през учебната ........... година; описание на цялостното развитие на ученика през съответната степен на образование; дата на издаване; име, фамилия и подпис на класния ръководител.

  (2) Характеристиката на ученика за завършена степен на образование е неразделна част от свидетелството за основно образование и дипломата за средно образование.

  (3) Характеристиката на ученика за завършена степен на образование е освободена от графично оформление.

  (4) Характеристиката на ученика за завършена степен на образование се съхранява от притежателя.

  (5) Копие от характеристиката на ученика за завършена степен на образование се съхранява в архива на училището.

 

Обратно

 

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна