ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА III ПМГ “АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

 

Раздел III. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

Чл. 9. (1) Обучението на учениците в Трета ПМГ „Академик Методий Попов“ се осъществява в дневна форма, а в случаите, предвидени в този раздел и самостоятелна форма.

(2) Формите на обучение се приемат от педагогическия съвет на училището.

(3) Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училището форми се публикуват на интернет страницата на училището.

Чл. 10. В дневна форма обучението на учениците се организира в паралелки и групи, а в самостоятелна форма, обучението се организира за отделен ученик.

Чл. 11. Дневната форма на обучение е присъствена форма и включва обучението на учениците по учебни предмети, спортните дейности и часа на класа.

Чл. 11 а. (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в училището е преустановен, както и в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5 /с изключение на обявяването на ден за честване на празника на общината / след заповед на министъра на образованието и науката обучението на учениците, записани в дневна, се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

(2) Когато поради извънредни обстоятелства, както и в случаите по чл. 105, ал. 5 от ЗПУО /образователният процес в училището е временно преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт / , присъственият образователен процес в училището е преустановен само за отделна паралелка, след заповед на директора на училището, обучението на учениците в нея се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

(3) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

(4) Обучението по ал. 3 се осъществява синхронно или несинхронно.

(5) При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика.

(6) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици.

(7) В случаите по ал. 5 и 6 текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група.

Чл. 12. (1) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

(2) Самостоятелната форма на обучение се организира за:

1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната лекарска комисия, не могат да се обучават в дневна форма на обучение;

2. ученици с изявени дарби;

3. лица, навършили 16-годишна възраст;

4. ученици с наложена санкция „преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“.

(3) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план се организират в две сесии, съответно в периода ноември-декември за първата сесия и март-април за втората, като разпределението на изпитите по учебни предмети, условията и редът за организиране и провеждането им се определят със заповед на директора на училището.

(4) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици с умствена изостаналост и с множество увреждания.

(5) Когато в училището е организирано обучение в ОРЕС, ученик, който се обучава в самостоятелна форма по ал. 2, т. 1 - 2, може по желание да наблюдава синхронен урок, без да взаимодейства с учителя и с останалите ученици.

Чл. 13. (1) Ученици, които следва да се обучават в самостоятелна форма на обучение при условията на чл. 12, ал. 2, т. 1-3, както и ученици, навършили 16-годишна възраст и желаещи да променят формата на обучение по чл. 12, подават писмено заявление до директора на училището.

(2) Ученици, които се обучават в дневна, самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение;

(3) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди първата изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището с изключение на учениците по чл. 12, ал. 2, т. 4.

(4) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед.

Чл. 14. Завършването на клас и на степен на образование в различните форми на обучение, се удостоверява с едни и същи по вид документи съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 г за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, които дават равни права на завършилите.

Обратно

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg