Обучение в условията на COVID-19

 

Във връзка с обучението в условия на COVID – 19, Екипът на Трета ПМГ информира:

За периода от 22 февруари до 26 февруари 2021 година няма постъпила информация за ученици и служители, които са с положителен тест за COVID – 19.

Изпълняват се мерките за превенция, заложени в „Правила за работа на Трета ПМГ „Акад. М. Попов” през 2020/2021 в условията на COVID – 19”.

 


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН (ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

1. По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

2. По желание на родител или ученик - подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

За учениците със специални образователни потребности, които работят с ресурсен учител, педагогически съветник или психолог, часовете могат да бъдат присъствени при спазване на всички мерки за безопасност в условията на COVID 19 и при възможност на училището.

Заявление до директора за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние (.doc формат)

Заявление до директора за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние (.pdf формат)

Декларация от родител (.doc формат)

Декларация от родител (.pdf формат)


Съгласно заповед № РД 09-3610 от 31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, учебните занятия продължават да се провеждат от разстояние в електронна среда от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. Организацията на учебния ден ще се осъществява по утвърденото седмично разписание и действащия досега временен дневен режим.

В тази връзка:

- Обучението за посочения период се осъществява в електронна среда от разстояние чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

- Обучението в електронна среда от разстояние включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

- Осъществява се синхронно обучение от разстояние в електронна среда, като  дистанционните учебни часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с учениците.

- Обучението в електронна среда от разстояние ще се осъществява чрез електронната платформа G Suite и профилите на педагогически специалисти и учениците в училищния домейн pmg3-varna.org.

- Обучението ще се провежда по утвърденото седмично разписание.

- Организацията на учебния ден ще се осъществи при следния дневен режим:

 

Пореден час

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1

8.00

8.35

8.35 – 8.45

2

8.45

9.20

9.20 – 9.30

3

9.30

10.05

10.05 – 10.25

4

10.25

11.00

11.00 – 11.10

5

11.10

11.45

11.45 – 11.55

6

11.55

12.30

12.30 – 12.40

7

12.40

13.15

---

   - Факултативните учебни часове и часовете по свободноизбираема подготовка ще се провеждат както следва: 

Клас/

паралелка

Учебен предмет

Ден от седмицата

Брой учебни часове

Начало

Край

VIII а

Информационни технологии

петък

1

12.40

13.15

VIII б

Информационни технологии

сряда

1

12.40

13.15

VIII в

Информационни технологии

петък

1

12.40

13.15

VIII г

Информационни технологии

четвъртък

1

12.40

13.15

VIII д

Информационни технологии

петък

1

08.00

08.35

Х в

Математика

четвъртък

1

12.40

13.15

Х д

Български език

сряда

2

12.40

13.15

13.25

14.00

XII a, д

Математика

сряда

2

12.40

13.15

13.25

14.00

- Часовете по спортни дейности ще се провеждат в деня, по утвърдения график като:

Ø  Ако часът е първи за деня за начало се счита началото на първия учебен час – 8.00;

Ø  Ако часът за спортни дейности се провежда след 6 учебен час началото е: 12.40;

Ø  Ако часът за спортни дейности се провежда след 7 учебен час началото е: 13.25;

Ø  XII б и XIIд клас провеждат часа с начален час 14.00 часа.

 

 


 

Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-489/31.08.2020 г.

 

Заповед на Министъра на образованието № РД-09-3310/18.11.2020 г.

 

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

 

Правила за работа на Трета ПМГ "Академик Методий Попов" през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19, утвърдени със заповед № РД-07-1252/09.09.2020 г.

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg