Обучение след края на извънредната епидемична обстановка

 

 

С приключване извънредната епидемична обстановка на 31.03.2022 г. се възстановява присъственото обучение за всички ученици.

Възможността за обучение от разстояние в електронна среда се определя от разпоредбите на чл.115а, ал. 3 от ЗПУО. Учениците, които по здравословни или други уважителни причини не могат да са присъствено на училище след края на извънредната епидемична обстановка, имат право да се обучават онлайн до 30 учебни дни. За целта те трябва да подадат заявление до директора, придружено с медицински или друг документ, който аргументира отсъствията. Здравословните причини трябва да са свързани със здравето на самия ученик. Документите, удостоверяващи други уважителни причини, се приемат по преценка на директора за всеки конкретен случай. Друго задължително условие за обучение от разстояние е наличие на технически и технологични средства, необходими за онлайн занятия.

Съгласно заповед РД 09-1804/31.08.2021 г. на МОН пролетната ваканция е както следва:

за учениците от VІІІ до ХI клас - 01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.

за учениците от ХII клас - 07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.

Ръководството на Трета ПМГ „Академик Методий Попов” пожелава на всички учители и ученици приятна пролетна ваканция!


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН (ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)


 

Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

 

Механизъм за тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове за Covid - 19

 

Заповед № РД09-4982/14.12.2021 г. на Министъра на образованието и науката

 

Заповед № РД09-4666/26.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката

 

Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

 

 

 

архив

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg