Обучение в условията на COVID-19

 

Във връзка с обучението  в условия на COVID – 19, Екипът на Трета ПМГ информира:

 

 

За периода от 23 ноември до 27 ноември 2020 година в гимназията има един ученик от X клас с положителен PCR тест. Контактните ученици в семействата са трима. През посочения период има и един учител, който е карантиниран (контактен в семейството).

Продължава обучението от разстояние в електронна среда.

Изпълняват се мерките за превенция, заложени в „Правила за работа на Трета ПМГ „Акад. М. Попов” през 2020/2021 в условията на COVID – 19”.


Съгласно заповед № РД- 01-677 от 25.11. 2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД 09-3457 от 26.11. 2020 г. на министъра на образованието и науката, учебните занятия продължават да се провеждат от разстояние в електронна среда до 21.12.2020 г.  Организацията на учебния ден ще се осъществява по утвърденото седмично разписание и действащия досега временен дневен режим.

В тази връзка:

- Обучението за посочения период се осъществява в електронна среда от разстояние чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

- Обучението в електронна среда от разстояние включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

- Осъществява се синхронно обучение от разстояние в електронна среда, като  дистанционните учебни часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с учениците.

- Обучението в електронна среда от разстояние ще се осъществява чрез електронната платформа G Suite и профилите на педагогически специалисти и учениците в училищния домейн pmg3-varna.org.

- Обучението ще се провежда по утвърденото седмично разписание.

- Организацията на учебния ден ще се осъществи при следния дневен режим:

 

Пореден час

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1

8.00

8.35

8.35 – 8.45

2

8.45

9.20

9.20 – 9.30

3

9.30

10.05

10.05 – 10.25

4

10.25

11.00

11.00 – 11.10

5

11.10

11.45

11.45 – 11.55

6

11.55

12.30

12.30 – 12.40

7

12.40

13.15

---

   - Факултативните учебни часове и часовете по свободноизбираема подготовка ще се провеждат както следва: 

Клас/

паралелка

Учебен предмет

Ден от седмицата

Брой учебни часове

Начало

Край

VIII а

Информационни технологии

петък

1

12.40

13.15

VIII б

Информационни технологии

сряда

1

12.40

13.15

VIII в

Информационни технологии

петък

1

12.40

13.15

VIII г

Информационни технологии

четвъртък

1

12.40

13.15

VIII д

Информационни технологии

петък

1

08.00

08.35

Х в

Математика

четвъртък

1

12.40

13.15

Х д

Български език

сряда

2

12.40

13.15

13.25

14.00

XII a, д

Математика

сряда

2

12.40

13.15

13.25

14.00

- Часовете по спортни дейности ще се провеждат в деня, по утвърдения график като:

Ø  Ако часът е първи за деня за начало се счита началото на първия учебен час – 8.00;

Ø  Ако часът за спортни дейности се провежда след 6 учебен час началото е: 12.40;

Ø  Ако часът за спортни дейности се провежда след 7 учебен час началото е: 13.25;

Ø  XII б и XIIд клас провеждат часа с начален час 14.00 часа.

 

 


 

Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-489/31.08.2020 г.

 

Заповед на Министъра на образованието № РД-09-3310/18.11.2020 г.

 

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

 

Правила за работа на Трета ПМГ "Академик Методий Попов" през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19, утвърдени със заповед № РД-07-1252/09.09.2020 г.

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg