Ръководство и административен персонал на III ПМГ – 2016/2017 г.

     

ДИРЕКТОР

Ася Чилингирян тел./факс: (052)620 290
 

ЗАМ. ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Красимира Белецова тел. : (052)613 640

Миланка Йорданова тел. : (052)613 640
 

ЗАМ. ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

Вяра Милушева тел. : (052)620 289

 
ПСИХОЛОГ

Емилия Търколева
 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Йовка Андреева гл.счетоводител, тел.: (052)620 289

Снежанка Грудева ЗАТС, тел. : (052)620 289

Нели Пеева домакин, тел. : (052)620 291

Петя Пеева технически изпълнител, тел. : (052)620 291

             Нели Генчева системен администратор

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна